Łączenie przedsiębiorstw państwowych.

Monitor Polski

M.P.1951.A-16.222

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1951 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 27 stycznia 1951 r.
w sprawie łączenia przedsiębiorstw państwowych.

Na podstawie art. 19 ust. 4 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 439) zarządza się, co następuje:
Łączenie przedsiębiorstw państwowych następuje przez przejęcie całego majątku przedsiębiorstw przejmowanych przez jedno przedsiębiorstwo przejmujące.
1.
Przejęcie majątku, określone w § 1, powinno być dokonane protokolarnie i komisyjnie. Komisja składa się z przewodniczącego, ustanowionego przez władzę, której podlega przedsiębiorstwo przejmujące, oraz dyrektorów lub ich zastępców i głównych (starszych) księgowych albo osób przez nich upoważnionych przedsiębiorstw przejmowanych oraz przedsiębiorstwa przejmującego.
2.
Protokół przejęcia powinien być uzgodniony z bankami finansującymi eksploatację i inwestycje łączonych przedsiębiorstw.
Podstawę przejęcia stanowi bilans przedsiębiorstw przejmowanych oraz spis majątku z natury (inwentaryzacja na dzień przejęcia). Władza, której podlega przedsiębiorstwo przejmujące, może w gospodarczo uzasadnionych przypadkach zezwolić na zaniechanie inwentaryzacji majątku lub na przeprowadzenie jej w ograniczonym zakresie.
Przejęciu podlegają wszystkie aktywa i pasywa objęte bilansem jak również ustalone dla przejmowanych przedsiębiorstw limity finansowania robót kapitalnych i środków obrotowych oraz dotacje na pokrycie planowych strat.
1.
Przedsiębiorstwo przejmujące odpowiada za wszelkie zobowiązania przejętych przedsiębiorstw.
2.
Tytuły wykonawcze przeciwko przedsiębiorstwom przejętym są bezpośrednio wykonalne przeciwko przedsiębiorstwu przejmującemu.
3.
Tytuły wykonawcze na rzecz przedsiębiorstw przejętych są wykonalne bezpośrednio przez przedsiębiorstwo przejmujące.
1.
Zarządzenie o połączeniu przedsiębiorstw powinno w szczególności zawierać:
1)
dokładne oznaczenie łączonych przedsiębiorstw,
2)
określenie sposobu łączenia przedsiębiorstw,
3)
termin połączenia i datę bilansów przedsiębiorstw przejmowanych,
4)
określenie władzy, której przedsiębiorstwa połączone podlegają.
2.
Termin połączenia i data bilansów przedsiębiorstw przejmowanych powinny być ustalone na ostatni dzień miesiąca.
Przedsiębiorstwo przejmujące powinno:
1)
przesłać do rejestru przedsiębiorstw państwowych odpis zarządzenia o połączeniu przedsiębiorstw oraz
2)
zgłosić do tegoż rejestru po przejęciu majątku przedsiębiorstw przejmowanych wniosek o wykreślenie tych przedsiębiorstw z rejestru wskutek połączenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.