Monitor Polski

M.P.2008.18.194

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 lutego 2008 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2007 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż od dnia 1 marca 2008 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1) 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2007 r. wynosi 2.029,90 zł;
2) 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2007 r. wynosi 3.769,80 zł.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445.