Kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2000 r.

Monitor Polski

M.P.2001.7.124

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2001 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 14 lutego 2001 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2000 r.

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) ogłasza się, iż od dnia 1 marca 2001 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1)
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2000 r. - wynosi 1.436,30 zł,
2)
130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2000 r. - wynosi 2.667,30 zł.