Kwota zasiłku pogrzebowego.

Monitor Polski

M.P.1999.28.438

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1999 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

Na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774 i Nr 72, poz. 801 i 802) ogłasza się, iż od dnia 1 września 1999 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 3.318,96 zł.