Kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.

Monitor Polski

M.P.2008.21.209

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2008 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2008 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:
1)
za 1 miesiąc - 8,18 zł;
2)
za 2 miesiące - 16,29 zł;
3)
za 3 miesiące - 24,50 zł;
4)
za 4 miesiące - 32,61 zł;
5)
za 5 miesięcy - 40,81 zł;
6)
za 6 miesięcy - 48,90 zł;
7)
za 7 miesięcy - 57,11 zł;
8)
za 8 miesięcy - 65,27 zł;
9)
za 9 miesięcy - 73,45 zł;
10)
za 10 miesięcy - 81,58 zł;
11)
za 11 miesięcy - 89,69 zł;
12)
za 12 miesięcy - 97,93 zł;
13)
za 13 miesięcy - 106,05 zł;
14)
za 14 miesięcy - 114,22 zł;
15)
za 15 miesięcy - 122,37 zł;
16)
za 16 miesięcy - 130,51 zł;
17)
za 17 miesięcy - 138,72 zł;
18)
za 18 miesięcy - 146,83 zł;
19)
za 19 miesięcy - 155,02 zł;
20)
za 20 miesięcy - 163,15 zł.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 968 i Nr 154, poz. 1788, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 725.