Kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2007 r. ogłoszonego do celów emerytalnych.

Monitor Polski

M.P.2008.18.195

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 lutego 2008 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2007 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2008 r. kwota przychodu odpowiadająca 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2007 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 870 zł.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 176, poz. 1241.