Monitor Polski

M.P.2018.216

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138 i 357) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2018 r.:
1) kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:
a) 1029,80 zł miesięcznie - emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
b) 772,35 zł miesięcznie - renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy;
2) kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:
a) pielęgnacyjnego - 215,84 zł miesięcznie,
b) dla sierot zupełnych - 405,67 zł miesięcznie;
3) kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:
a) 582,38 zł - dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
b) 436,82 zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
c) 495,06 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.