Kwota najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent.

Monitor Polski

M.P.2013.95

Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 2013 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 14 lutego 2013 r.
w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2013 r.:
1)
kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:
a)
831,15 zł miesięcznie - emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
b)
637,92 zł miesięcznie - renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy;
2)
kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:
a)
pielęgnacyjnego - 203,50 zł miesięcznie,
b)
dla sierot zupełnych - 382,50 zł miesięcznie;
3)
kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:
a)
549,12 zł - dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
b)
411,87 zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
c)
466,78 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240.