Monitor Polski

M.P.2008.21.211

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2008 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2008 r.:
1) kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:
a) 636,29 zł miesięcznie - emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
b) 489,44 zł miesięcznie - renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy;
2) kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:
a) pielęgnacyjnego - 163,15 zł miesięcznie,
b) dla sierot zupełnych - 306,65 zł miesięcznie;
3) kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2007 r., nie wyższej jednak niż 130 % tej kwoty, wynoszą:
a) 440,24 zł - dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
b) 330,20 zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
c) 374,22 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445.