Monitor Polski

M.P.2015.213

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1682) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2015 r.:
1) kwoty dodatków do emerytury lub renty wynoszą:
a) 208,17 zł - dla dodatku za tajne nauczanie,
b) 208,17 zł - dla dodatku kombatanckiego,
c) 208,17 zł - dla dodatku pielęgnacyjnego,
d) 391,26 zł - dla dodatku dla sierot zupełnych;
2) kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:
a) za 1 miesiąc - 10,43 zł,
b) za 2 miesiące - 20,77 zł,
c) za 3 miesiące - 31,26 zł,
d) za 4 miesiące - 41,60 zł,
e) za 5 miesięcy - 52,06 zł,
f) za 6 miesięcy - 62,40 zł,
g) za 7 miesięcy - 72,87 zł,
h) za 8 miesięcy - 83,28 zł,
i) za 9 miesięcy - 93,71 zł,
j) za 10 miesięcy - 104,09 zł,
k) za 11 miesięcy - 114,44 zł,
l) za 12 miesięcy - 124,94 zł,
m) za 13 miesięcy - 135,32 zł,
n) za 14 miesięcy - 145,73 zł,
o) za 15 miesięcy - 156,12 zł,
p) za 16 miesięcy - 166,51 zł,
q) za 17 miesięcy - 176,99 zł,
r) za 18 miesięcy - 187,35 zł,
s) za 19 miesięcy - 197,80 zł,
t) za 20 miesięcy - 208,17 zł;
3) kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:
a) za 1 miesiąc - 10,43 zł,
b) za 2 miesiące - 20,77 zł,
c) za 3 miesiące - 31,26 zł,
d) za 4 miesiące - 41,60 zł,
e) za 5 miesięcy - 52,06 zł,
f) za 6 miesięcy - 62,40 zł,
g) za 7 miesięcy - 72,87 zł,
h) za 8 miesięcy - 83,28 zł,
i) za 9 miesięcy - 93,71 zł,
j) za 10 miesięcy - 104,09 zł,
k) za 11 miesięcy - 114,44 zł,
l) za 12 miesięcy - 124,94 zł,
m) za 13 miesięcy - 135,32 zł,
n) za 14 miesięcy - 145,73 zł,
o) za 15 miesięcy - 156,12 zł,
p) za 16 miesięcy - 166,51 zł,
q) za 17 miesięcy - 176,99 zł,
r) za 18 miesięcy - 187,35 zł,
s) za 19 miesięcy - 197,80 zł,
t) za 20 miesięcy - 208,17 zł;
4) kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:
a) 561,70 zł - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
b) 421,31 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
c) 477,47 zł - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.