Monitor Polski

M.P.2008.21.208

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2008 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż od dnia 1 marca 2008 r. kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty wynosi 163,15 zł.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 658 i Nr 166, poz. 1172.