Monitor Polski

M.P.2018.188

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 lutego 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie kwoty bazowej w 2017 r.

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138 i 357) ogłasza się, że kwota bazowa, o której mowa w art. 19 powołanej ustawy, w 2017 r. wyniosła 3731,13 zł.