KWE-Polska. Roczna umowa finansowa na rok 2003 dotycząca Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce. Bruksela.2003.06.04.

Monitor Polski

M.P.2003.40.581

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2007 r.

ROCZNA UMOWA FINANSOWA NA ROK 2003
sporządzona w Brukseli dnia 4 czerwca 2003 r.
między Rzecząpospolitą Polską a Komisją Wspólnot Europejskich dotycząca Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce,

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany niniejszej umowy, wprowadzone przez art. 10 i 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 248/2007 z dnia 1 maja 2007 r. w sprawie środków dotyczących wieloletnich umów finansowych oraz rocznych umów finansowych zawartych w ramach programu Sapard oraz przejścia z programu Sapard do programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U.UE.L.07.69.5), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza od daty utraty mocy przez niniejszą umowę.

.................................................

ROCZNA UMOWA FINANSOWA NA ROK 2003

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej występujący w imieniu oraz na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "Rzecząpospolitą Polską",

z jednej strony, oraz

Komisja Wspólnot Europejskich, zwana dalej "Komisją", występująca w imieniu oraz na rzecz Wspólnoty Europejskiej, zwanej dalej "Wspólnotą",

z drugiej strony,

zwane dalej łącznie "Umawiającymi się Stronami",

zważywszy, że:

(1) Specjalny Program Akcesyjny na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (zwany dalej "SAPARD"), zapewniający udział finansowy Wspólnoty, został ustanowiony na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w krajach kandydujących Europy Środkowo-Wschodniej w okresie przedakcesyjnym 1 , ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 696/2003 2 ;

(2) plan przedłożony przez Rzeczpospolitą Polską został zatwierdzony jako Program Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich na mocy decyzji podjętej zgodnie z postanowieniami artykułu 4 ustęp 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w dniu 18 października 2000 r.; Program został ostatnio zmieniony decyzją podjętą w dniu 5 grudnia 2002 r.;

(3) Wieloletnia umowa finansowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Komisją Wspólnot Europejskich występującą w imieniu Wspólnoty Europejskiej, zawarta w dniu 18 maja 2001 r., ze zmianami wprowadzonymi w Rocznej umowie finansowej na rok 2002, zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Komisją Wspólnot Europejskich występującą w imieniu Wspólnoty Europejskiej (zwana dalej "MAFA"), przewiduje w artykule 2, że określenie finansowego zobowiązania Wspólnoty nastąpi w Rocznych umowach finansowych;

(4) konieczne jest określenie finansowego zobowiązania Wspólnoty na rok 2003 w celu realizacji w Rzeczypospolitej Polskiej Programu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (zwanego dalej "Programem") i wszelkich zmian w tym Programie oraz ustalenie okresu ważności zobowiązania; ponadto, w celu odzwierciedlenia zapisów zawartych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2222/2000 z dnia 7 czerwca 2000 r. określającego szczegółowe zasady finansowe dla stosowania rozporządzenia Rady nr 1268/1999 dotyczącego wspólnotowego wsparcia środkami przedakcesyjnymi rolnictwa i rozwoju wsi w krajach kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej w okresie poprzedzającym akcesję 3  wraz z ostatnimi zmianami w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 188/2003 4 , konieczne jest wydłużenie ograniczeń czasowych dotyczących ważności zobowiązania finansowego określonego w Rocznych umowach finansowych na lata 2000, 2001 i 2002; z tego samego powodu konieczne jest także dostosowanie zapisów w Wieloletniej umowie finansowej dotyczących przedkładania wniosków o dokonanie płatności ze strony Komisji;

(5) należy uwzględnić perspektywę, że w pewnym okresie po tym, jak Rzeczpospolita Polska stanie się Państwem Członkowskim, Agencja SAPARD może zawierać kontrakty z beneficjentami; należy wprowadzić zapis pozwalający na odzwierciedlenie zmiany statusu Rzeczypospolitej Polskiej w wymogach dotyczących tych kontraktów;

(6) jako generalną zasadę należy przyjąć fakt, że procedury zamówień publicznych powinny być przeprowadzone w sposób gwarantujący przejrzystość, niedyskryminację oraz zapobiegający konfliktowi interesów; należy wobec tego wprowadzić właściwe zmiany w odpowiednich przepisach MAFA;

(7) zauważono pewne niekonsekwencje dotyczące MAFA, które będzie należało wyjaśnić;

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Przedmiot

Niniejsza umowa określa zobowiązanie finansowe Wspólnoty wobec Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2003. Wprowadza ona także zmiany do Wieloletniej umowy finansowej podpisanej w dniu 25 stycznia 2001 r., z późniejszymi zmianami, oraz do Rocznych umów finansowych na rok 2000, 2001 oraz 2002.

Zobowiązanie

Wkład finansowy Wspólnoty w roku 2003 ogranicza się do kwoty 181.658.615 euro 5 . Zobowiązanie to może zostać wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Programu, zgodnie z Wieloletnią umową finansową zawartą pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą.

Okres zobowiązania

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2006 r. Komisja automatycznie wycofa się z jakiejkolwiek części zobowiązania, o którym mowa w artykule 2, która nie została uregulowana przez płatność na rachunek bankowy lub co do której nie otrzymała możliwego do przyjęcia wniosku o dokonanie płatności.

Agencja SAPARD nie może zawierać z żadnym beneficjentem kontraktów związanych z niniejszą umową, angażujących fundusze wspólnotowe, po określonej dla Rzeczypospolitej Polskiej dacie zawarcia kontraktów dotyczących formy pomocy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej jako członka Unii Europejskiej.

Jakąkolwiek część wkładu wspólnotowego, o którym mowa w art. 2, dla której nie zostały podpisane umowy z beneficjentami końcowymi w terminie, o którym mowa w akapicie drugim, zgłasza się Komisji w ciągu trzech miesięcy od uzyskania informacji o tej kwocie.

Zmiany Rocznej umowy finansowej na rok 2000

Artykuł 3 Rocznej umowy finansowej na rok 2000, zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Komisją, otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 3

Okres zobowiązania

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2004 r. Komisja automatycznie wycofa się z jakiejkolwiek części zobowiązania, o którym mowa w artykule 2, która nie została uregulowana przez płatność na rachunek bankowy lub co do której nie otrzymała możliwego do przyjęcia wniosku o dokonanie płatności.

Agencja SAPARD nie może zawierać z żadnym beneficjentem kontraktów związanych z niniejszą umową, angażujących fundusze wspólnotowe, po określonej dla Rzeczypospolitej Polskiej dacie zawarcia kontraktów dotyczących formy pomocy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej jako członka Unii Europejskiej.".

Zmiany Rocznej umowy finansowej na rok 2001

Artykuł 3 Rocznej umowy finansowej na rok 2001, zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Komisją, otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 3

Okres zobowiązania

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r. Komisja automatycznie wycofa się z jakiejkolwiek części zobowiązania, o którym mowa w artykule 2, która nie została uregulowana przez płatność na rachunek bankowy lub co do której nie otrzymała możliwego do przyjęcia wniosku o dokonanie płatności.

Agencja SAPARD nie może zawierać z żadnym beneficjentem kontraktów związanych z niniejszą umową, angażujących fundusze wspólnotowe, po określonej dla Rzeczypospolitej Polskiej dacie zawarcia kontraktów dotyczących formy pomocy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej jako członka Unii Europejskiej.".

Zmiany Rocznej umowy finansowej na rok 2002

Artykuł 3 Rocznej umowy finansowej na rok 2002, zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Komisją, otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 3

Okres zobowiązania

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2006 r. Komisja automatycznie wycofa się z jakiejkolwiek części zobowiązania, o którym mowa w artykule 2, która nie została uregulowana przez płatność na rachunek bankowy lub co do której nie otrzymała możliwego do przyjęcia wniosku o dokonanie płatności.

Agencja SAPARD nie może zawierać z żadnym beneficjentem kontraktów związanych z niniejszą umową, angażujących fundusze wspólnotowe, po określonej dla Rzeczypospolitej Polskiej dacie zawarcia kontraktów dotyczących formy pomocy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej jako członka Unii Europejskiej.".

Zmiany Wieloletniej umowy finansowej

Do Wieloletniej umowy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1.
W rozdziale A w artykule 9 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Agencja SAPARD przedstawi co kwartał wnioski o płatność zgodnie z formularzem D-1 określonym w rozdziale D, podpisanym i potwierdzonym oraz przekazanym Komisji przez Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w ciągu miesiąca, licząc od końca każdego kwartału. Jednakże dodatkowe wnioski mogą być składane tylko w uzasadnionych przypadkach, w związku z wyczerpaniem salda netto rachunku SAPARD w euro, przed rozpatrzeniem następnego wniosku kwartalnego lub jeżeli istnieje ryzyko wycofania zobowiązania zgodnie z zapisami odpowiedniej Rocznej umowy finansowej.".

2.
W rozdziale A w artykule 11 w ustępie 7 wyrazy "do dnia 30 września" zastępuje się wyrazami "przed dniem 30 września".
3.
W rozdziale A w artykule 13 w ustępie 1 litera (b) otrzymuje brzmienie:

"(b) zapobieżenia oraz naprawy podejrzewanych lub stwierdzonych przypadków oszustw lub nieprawidłowości;".

4.
W rozdziale A w artykule 14 punkt 2.6 otrzymuje brzmienie:

"2.6. Zasady obowiązujące w zakresie zamówień publicznych na usługi, roboty i dostawy w Rzeczypospolitej Polskiej powinny być przejrzyste, niedyskryminujące i niebędące przyczyną powstawania konfliktu interesów. Zasady te powinny być spójne z określonymi w instrukcji Komisji "Kontrakty na usługi, dostawy i roboty zawarte w ramach współpracy Wspólnoty z krajami trzecimi 7 ". Jednakże zawarty w niej warunek dotyczący uprzedniego zatwierdzenia przez Komisję nie będzie stosowany. Zamówione usługi, roboty i dostawy powinny pochodzić ze Wspólnoty lub z krajów wymienionych w rozdziale F w pozycji numer 8. Jednakże procedury zamówień publicznych rozpoczęte po akcesji do Unii Europejskiej będą przeprowadzane zgodnie z ustawodawstwem Wspólnoty.".

5.
W rozdziale B w artykule 4 w ustępie 2 litera (j) otrzymuje brzmienie:

"(j) koszty ogólne danego projektu, takie jak honoraria architektów, inżynierów, konsultantów, opłaty związane z dokonywaniem czynności prawnych, koszty studiów wykonalności przygotowania lub realizacji projektów, nabycia patentów oraz licencji dotyczących bezpośrednio danego projektu, które przekraczają 12% całkowitego kwalifikowanego kosztu projektu, wyłączając koszty ogólne;".

6.
W załączniku do rozdziału E ostatni akapit w każdej z części od A do E otrzymuje brzmienie:

"Nasz audyt został przeprowadzony w terminie od DD/MM/RRRR do DD/MM/RRRR. Data dostarczenia sprawozdania z wyników audytu będzie taka sama jak data na certyfikacie. Ten certyfikat odnosi się również do rachunku bankowego SAPARD w euro.".

7.
W rozdziale F pozycja numer 5 otrzymuje brzmienie:

"'Nieprawidłowość' oznacza każde naruszenie niniejszej umowy oraz zawarcie kontraktu wynikającego z działania lub zaniechania ze strony podmiotu gospodarczego 8 , które powoduje lub może spowodować stratę w ogólnym budżecie Wspólnot Europejskich poprzez wprowadzenie nieuzasadnionej pozycji w wydatkach.

'Oszustwo' oznacza każde zamierzone działanie lub zaniechanie działania dotyczące:

(i) wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, błędnych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które wywarły lub mogły wywrzeć wpływ na niewłaściwe lub bezprawne zatrzymanie funduszy z ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich;

(ii) nieujawnienia informacji o naruszeniach określonych zobowiązań, o takim samym wpływie jak w literze (i);

(iii) niewłaściwego wykorzystania funduszy na cele niezgodne z pierwotnym przeznaczeniem.".

8.
W rozdziale F pozycja numer 6 otrzymuje brzmienie:

"W stosunku do podmiotów gospodarczych, w przypadku gdy ich działania poprzez nieuzasadnione stosowanie postanowień niniejszej umowy bądź umów następczych mogły skutkować nieuzasadnionym wykorzystaniem bądź próbą nieuprawnionego wykorzystania wkładu Wspólnotowego, mogą zostać zastosowane sankcje w postaci środków i kar administracyjnych, które również mają zastosowanie w stosunku do osób fizycznych bądź prawnych uczestniczących w popełnieniu nieprawidłowości lub ponoszących odpowiedzialność, w celu uniknięcia powstania tych nieprawidłowości.".

Wejście w życie

Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu, w którym Umawiające się Strony powiadomią się nawzajem o dokonaniu wszelkich formalności koniecznych do jej zawarcia.

Podpisanie umowy

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 czerwca 2003 roku.

1 Dz. U. WE nr L 161, 26.6.1999, s. 87-93.
2 Dz. U. WE nr L 99, 17.04.2003, s. 24.
3 Dz. U. WE nr L 253, 7.10.2000, s. 5.
4 Dz. U. WE nr L 27, 1.02.2003, s. 14.
5 Od dnia 6 sierpnia 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2007 r. wkład finansowy Wspólnoty w roku 2003 wynosi odpowiednio dla:

Republiki Czeskiej 23.923.565 euro

Estonii 13.160.508 euro

Węgier 41.263.079 euro

Łotwy 23.690.433 euro

Litwy 32.344.468 euro

Polski 182.907.972 euro

Słowacji 19.831.304 euro

Słowenii 6.871.397 euro

zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 1419/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie kontynuacji stosowania Wieloletnich Umów Finansowych i Rocznych Umów Finansowych zawartych pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską z jednej strony a Republiką Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami z drugiej strony, ustanowienia określonych odstępstw od Wieloletnich Umów Finansowych i od rozporządzenia Rady (WE) nr 1266/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 2222/2000 (Dz.U.UE.L.04.258.11) - zob. również art. 6 powołanego rozporządzenia.

6 Art. 3 zmieniony przez rozporządzenia nr 1419/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie kontynuacji stosowania Wieloletnich Umów Finansowych i Rocznych Umów Finansowych zawartych pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską z jednej strony a Republiką Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami z drugiej strony, ustanawiającego określone odstępstwa od Wieloletnich Umów Finansowych i od rozporządzenia Rady (WE) nr 1266/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 2222/2000 (Dz.U.UE.L.04.258.11) z dniem 6 sierpnia 2004 r. Zgodnie z art. 6 roporządzenia zmieniającego art. 3 niniejszej umowy obowiązuje w zmienionym brzmieniu do dnia 30 kwietnia 2007 r.
7 SEC(1999) 1801/2.
8 Dla celów tego ustępu i ustępu 8 "podmiot gospodarczy" zdefiniowany jest jako wszelkie osoby fizyczne lub prawne oraz inne organy uznawane przez prawo krajowe (osoby prywatne, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne lub władze krajowe, regionalne i lokalne).