Kwalifikacje wymagane do zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach służbowych w Straży Przemysłowej. - M.P.1992.33.231 - OpenLEX

Kwalifikacje wymagane do zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach służbowych w Straży Przemysłowej.

Monitor Polski

M.P.1992.33.231

Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 7 października 1992 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach służbowych w Straży Przemysłowej.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej (Dz. U. Nr 6, poz. 42 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
Na stanowiskach komendantów i zastępców komendantów Straży Przemysłowej mogą być zatrudniane osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie.
Na stanowiskach dowódców wart i wartowników Straży Przemysłowej mogą być zatrudniane osoby posiadające co najmniej wykształcenie podstawowe.
Pracownicy Straży Przemysłowej w ciągu trzech miesięcy od dnia zatrudnienia są obowiązani odbyć przeszkolenie z zakresu pełnienia służby strażniczej z bronią.
Pracownicy Straży Przemysłowej po ukończeniu przeszkolenia,o którym mowa w § 3, i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymują świadectwo na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia, wydane przez właściwą terytorialnie komendę wojewódzką Policji.
Pracownicy Straży Przemysłowej, którzy nie uzyskali świadectwa określonego w § 4, nie mogą pełnić służby strażniczej.
Przepisy zarządzenia nie dotyczą pracowników wart cywilnych w jednostkach (obiektach, instytucjach) wojskowych oraz przedsiębiorstwach, których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej.
Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc uchwała nr 514 Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1961 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach służbowych w Straży Przemysłowej (Monitor Polski Nr 92, poz. 394).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ŚWIADECTWA NR ...

w ..........................

Pan(i) .....................................................

(imię i nazwisko) (imię ojca)

ur. ........................................................

zatrudniony(a) w Straży Przemysłowej (Bankowej, Portowej*))

zdał(a) w dniu ..........

egzamin z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią.

NACZELNIK WYDZIAŁU

m.p.

.................

(podpis)

.............., dnia ................

______

*) niepotrzebne skreślić