Kuwejt-Polska. Umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Warszawa.2016.11.08.

Monitor Polski

M.P.2017.250

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2017 r.

UMOWA
podpisana w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kuwejt o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Państwa Kuwejt, zwane dalej "Stronami",

- PRAGNĄC zacieśnić przyjazne stosunki pomiędzy obydwoma krajami;

- PRAGNĄC ułatwić wjazd, wyjazd oraz podróżowanie między obydwoma krajami ich obywatelom legitymującym się paszportami dyplomatycznymi;

- ZGODNIE z obowiązującymi przepisami prawa obydwu krajów;

uzgodniły, co następuje:

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WIZOWEGO

Obywatele jednej Strony, legitymujący się paszportami dyplomatycznymi wydanymi przez tę Stronę, zwanymi dalej "paszportami dyplomatycznymi", są uprawnieni do wjazdu, wyjazdu i tranzytu oraz pobytu na terytorium drugiej Strony bez wiz, przez okres nie dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni w dowolnym okresie 180 (stu osiemdziesięciu) dni, z zastrzeżeniem Artykułu 2.

CZŁONKOWIE MISJI DYPLOMATYCZNYCH, URZĘDÓW KONSULARNYCH ORAZ PRZEDSTAWICIELE W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

1. 
Obywatele jednej Strony, legitymujący się paszportami dyplomatycznymi, oddelegowani do pracy w misji dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub organizacji międzynarodowej z siedzibą na terytorium drugiej Strony, są uprawnieni do wjazdu na terytorium tej Strony bez konieczności ubiegania się o wydanie wizy. W ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia przyjazdu tych osób na terytorium drugiej Strony, na wniosek zainteresowanej misji dyplomatycznej zostaną im wydane, na czas ich pobytu służbowego, zezwolenia na pobyt na terytorium tej Strony.
2. 
Uprawnienia, o których mowa w ustępie 1 przysługują również członkom rodzin osób, o których mowa w tym ustępie, pod warunkiem że członkowie rodzin legitymują się paszportami dyplomatycznymi oraz pozostają z osobami, o których mowa w ustępie 1, we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Państwa wysyłającego będzie notyfikować z odpowiednim wyprzedzeniem Ministerstwu Spraw Zagranicznych Państwa przyjmującego osoby, o których mowa w ustępach 1 i 2.

UPRAWNIENIA WŁADZ

1. 
Obywatele Stron legitymujący się paszportami dyplomatycznymi, zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa drugiej Strony przy przekraczaniu jej granicy oraz przez cały okres swojego pobytu na jej terytorium.
2. 
Każda ze Stron zastrzega sobie prawo do odmowy wjazdu lub do skrócenia pobytu na swoim terytorium obywatelowi drugiej Strony legitymującemu się paszportem dyplomatycznym, którego obecność na swym terytorium uzna za niepożądaną.

UTRATA LUB ZNISZCZENIE PASZPORTU

W przypadku, gdy obywatel jednej Strony utraci paszport dyplomatyczny na terytorium drugiej Strony, albo paszport taki ulegnie zniszczeniu na terytorium drugiej Strony, zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić o tym właściwe władze Państwa przyjmującego za pośrednictwem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego swego kraju, mającego siedzibę na terytorium Państwa przyjmującego, w celu podjęcia stosownych działań. Właściwa misja dyplomatyczna lub urząd konsularny wyda swojemu obywatelowi nowy dokument podróży uprawniający do powrotu do kraju jego pochodzenia, zgodnie z przepisami Państwa wysyłającego oraz powiadomi o tym właściwe władze Państwa przyjmującego.

NOTYFIKACJA WZORÓW PASZPORTÓW

1. 
Dla celów niniejszej Umowy, każda ze Stron przekaże drugiej Stronie, drogą dyplomatyczną, wzory wydawanych przez siebie paszportów dyplomatycznych wraz z ich szczegółowym opisem, nie później niż 30 (trzydzieści) od dnia podpisania niniejszej Umowy.
2. 
Strony przekażą sobie drogą dyplomatyczną wzory swoich nowych lub zmienionych paszportów dyplomatycznych wraz z ich szczegółowym opisem, nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed ich wprowadzeniem.

ZAWIESZENIE

1. 
Każda ze Stron zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia stosowania niniejszej Umowy w całości lub części ze względu na bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny lub ochronę zdrowia publicznego.
2. 
Decyzja o zawieszeniu, jak również o uchyleniu zawieszenia stosowania niniejszej Umowy będzie niezwłocznie notyfikowana drugiej Stronie drogą dyplomatyczną.

ZMIANY

Każda ze Stron może wystąpić na piśmie, drogą dyplomatyczną, o dokonanie zmiany całości lub części niniejszej Umowy. Każda zmiana lub uzupełnienie Umowy uzgodnione przez Strony wejdzie w życie w trybie przewidzianym dla wejścia w życie niniejszej Umowy i będzie stanowić jej integralną część.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie rozbieżności lub spory wynikające z interpretacji lub wykonywania postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie, drogą dyplomatyczną, na drodze konsultacji lub negocjacji między Stronami.

WEJŚCIE W ŻYCIE, CZAS OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE

1. 
Niniejsza Umowa wchodzi w życie po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniej z notyfikacji, którymi Strony informują się nawzajem o spełnieniu wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do wejścia w życie Umowy.
2. 
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że zostanie wypowiedziana przez jedną ze Stron w drodze pisemnej notyfikacji, przekazanej drugiej Stronie drogą dyplomatyczną. W takim przypadku Umowa utraci moc obowiązującą po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od otrzymania notyfikacji o jej wypowiedzeniu.

NINIEJSZĄ UMOWĘ sporządzono w Warszawie, dnia 8 listopada 2016 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach: polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku różnic interpretacyjnych, rozstrzygający będzie tekst w języku angielskim.