Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1959.12.40

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1959 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 1 lutego 1959 r.
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłaszam tabelę kursową nr 2/59, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.
Tabela zawarta w załączniku obowiązuje od dnia 1 lutego 1959 r. Jednocześnie traci moc tabela kursowa nr 1/59, stanowiąca załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 stycznia 1959 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 3, poz. 15).

ZAŁĄCZNIK 

TABELA KURSOWA Nr 2/59

I.

Kursy podstawowe.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

II.

Kursy podstawowe z dopłatą.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Kursy podstawowe z dopłatą stosuje się wyłącznie w obrotach płatniczych z państwami wymienionymi w części II tabeli, na warunkach ustalonych odpowiednimi porozumieniami z tymi państwami, do płatności z tytułów niehandlowych, a w szczególności z tytułów:

1) kosztów utrzymania przedstawicielstw, 2) kosztów podróży i pobytu, 3) opłat za szkolenie i leczenie, 4) honorariów, spadków, emerytur, alimentów, 5) sprzedaży mienia, 6) innych niehandlowych płatności obywateli państw uczestniczących w danym rozrachunku.

III.

Kursy specjalne.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Kursy specjalne stosuje się w transakcjach z następujących tytułów:

1) kosztów podróży i pobytu, 2) kosztów utrzymania przedstawicielstw, 3) rent, emerytur i innych zaopatrzeń, 4) alimentów, zapomóg, zarobków i spadków, 5) praw autorskich, 6) honorariów za usługi zawodowe, 7) dochodów i realizacji mienia, 8) składek do organizacji międzynarodowych, 9) usług telekomunikacyjnych i pocztowych, 10) usług przewozu osób oraz innych usług transportowych lub związanych z transportem w obrocie z zagranicą, 11) danin publicznych (podatków, opłat itp.), 12) ubezpieczeń i reasekuracji, 13) rybołówstwa i ratownictwa morskiego, 14) usług portowych, maklerskich i shiphandlerskich, 15) transportu morskiego, rzecznego, lotniczego i samochodowego.

Bank skupuje:

1)
banknoty uszkodzone, lecz nadające się do skupu, oraz banknoty dolarowe emisji sprzed roku 1928, tzw. długie - według kursów obniżonych o 5%,
2)
obiegowe monety srebrne i bilon - według kursów banknotów, obniżonych o 10%,
3)
funty egipskie - wyłącznie od podróżnych z Egiptu do wysokości funtów egipskich 20,00,
4)
dinary jugosłowiańskie - od podróżnych z Jugosławii w odcinkach nie wyższych niż dinarów 100,00.