Monitor Polski

M.P.1955.3.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 1955 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 18 grudnia 1954 r.
w sprawie książek kontroli sanitarnej.

Na podstawie § 24 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1954 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz zasad i trybu postępowania państwowych inspektorów sanitarnych (Dz. U. Nr 37, poz. 161) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Każdy zakład pracy (urząd, przedsiębiorstwo), instytucja (szkoła, kino itp.) oraz statek (zwane dalej "zakładem") obowiązany jest posiadać książkę kontroli sanitarnej.
2. W przypadku gdy poszczególne działy lub oddziały zakładu znajdują się poza siedzibą zakładu lub w różnych obiektach w tej samej miejscowości, każdy dział (oddział) powinien posiadać osobną książkę kontroli sanitarnej.
§  2.
1. Książka kontroli sanitarnej służy do wpisywania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej uchybień i braków sanitarnych stwierdzonych w czasie wykonywania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zarządzeń wydanych w celu ich usunięcia.
2. Książka kontroli sanitarnej powinna być założona w formie zeszytu liczącego nie mniej niż 20 stron. Strony książki kontroli sanitarnej powinny zawierać napisy i rubryki według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
§  3. Kierownik zakładu bądź wyznaczony przez niego pracownik odpowiedzialny za stan sanitarny zakładu jest obowiązany:
1) przedstawić książką kontroli sanitarnej o ponumerowanych stronach do oparafowania i opieczętowania właściwemu (powiatowemu, miejskiemu, dzielnicowemu, portowemu) inspektorowi sanitarnemu;
2) przechowywać książkę kontroli sanitarnej tak, aby można ją okazać na każde żądanie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
3) stwierdzać w książce kontroli sanitarnej podpisem przyjęcie do wiadomości i wykonania poleceń organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej bądź oświadczenia złożonego zgodnie z § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1954 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 161).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie w dwa miesiące po ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK 

Strona pierwsza

KSIĄŻKA KONTROLI SANITARNEJ

.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres zakładu pracy (statku)

.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór nad zakładem)

.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres organu nadrzędnego)

Strony parzyste (2, 4, 6, 8 itd.)

Data i godzina kontroliNazwisko i stanowisko służbowe osoby kontrolującejStwierdzone uchybienia i braki sanitarne

Strony nieparzyste (3, 5, 7, 9 itd.)

Wydane polecenia oraz termin ich wykonaniaPodpisyWyniki kontroli wykonania polecenia, data i podpis osoby kontrolującej
osoby kontrolującejkierownika zakładu