§ 6. - Kryteria i podział inwestycji modernizacyjnych w przemyśle.

Monitor Polski

M.P.1977.36.183

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1981 r.
§  6.
1.
Zasady i kryteria zaliczenia inwestycji modernizacyjnych w przemyśle oraz ich podziału, ustalone w zarządzeniu, stosuje się w programowaniu, projektowaniu, planowaniu, finansowaniu oraz sprawozdawczości z realizacji inwestycji, poczynając od planu na 1978 r.
2.
Inwestycje modernizacyjne spełniające ustalone kryteria korzystają z uprzywilejowań przewidzianych w systemie planowania, kredytowania, zlecania robót i dostaw oraz nagradzania uczestników procesu inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.