Monitor Polski

M.P.2015.1262

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2015 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury,
podpisana w Pjongjang dnia 17 czerwca 2015 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zwane dalej "Stronami",
- dążąc do pogłębienia wzajemnie korzystnej dla obu Stron współpracy w dziedzinie nauki, edukacji, kultury, sportu, młodzieży, publikacji i środków społecznego przekazu,
- uznając, że współpraca ta doprowadzi do wzmocnienia przyjaznych stosunków pomiędzy obydwoma państwami,
- pragnąc rozwijać porozumienie i bliskie kontakty pomiędzy obydwoma państwami,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Strony będą popierały wymianę doświadczeń i współpracę w dziedzinie nauki, edukacji, kultury, sportu, młodzieży, publikacji i środków społecznego przekazu.

Artykuł  2

Strony będą zwracały uwagę na rozwój wymiany i współpracy w dziedzinie nauki i kultury w oparciu o zasadę poszanowania jednostki ludzkiej, wolności wyznania, uznania dla wartości duchowych i kulturowych oraz poszanowania przepisów prawa obowiązujących w obydwu państwach.

Artykuł  3

Strony będą działały na rzecz zrozumienia i zacieśnienia kontaktów między obydwoma narodami i realizowały wzajemną współpracę w dziedzinie nauki, edukacji i kultury, w szczególności poprzez następujące działania:

1) wspieranie bezpośredniej wymiany i współpracy między akademiami nauk, instytutami naukowymi i uczelniami obydwu państw;
2) wspieranie wymiany studentów, stażystów, wykładowców akademickich i naukowców;
3) sprzyjanie nawiązywaniu kontaktów pomiędzy zainteresowanymi instytucjami i ekspertami w dziedzinie kultury oraz wspieranie wymiany artystów, grup artystycznych, oraz informacji i materiałów dotyczących kultury;
4) popieranie współpracy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym współpracę między instytucjami odpowiedzialnymi za konserwację zabytków historycznych i kulturowych;
5) sprzyjanie organizacji wystaw i innych wydarzeń kulturalnych;
6) popieranie współpracy pomiędzy archiwami, filmotekami, muzeami i bibliotekami.
Artykuł  4

Strony będą współpracować w celu niedopuszczenia do nielegalnego przywozu, wywozu i przenoszenia własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z prawem obowiązującym w państwie każdej ze Stron oraz wiążącymi oba państwa konwencjami międzynarodowymi. Strony uznają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium państwa jednej Strony i nielegalnie wwiezione na terytorium państwa drugiej Strony podlegają zwrotowi.

Artykuł  5

Strony będą popierały kontakty, wymianę i współpracę pomiędzy organizacjami młodzieżowymi i młodzieżą obydwu państw.

Artykuł  6

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie kultury fizycznej.

Artykuł  7

Strony będą popierały wymianę i współpracę w dziedzinie radiofonii i telewizji.

Artykuł  8

Strona wysyłająca zapewni że osoba delegowana będzie posiadała polisę ubezpieczeniową spełniającą kryteria przewidziane w przepisach prawa obowiązującego na terytorium Strony przyjmującej, gwarantującą pokrycie kosztów niezbędnego leczenia w przypadkach nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, jak również pokrycie kosztów transportu sanitarnego do państwa zamieszkania, chyba, że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów prawa Strony przyjmującej.

Artykuł  9

W celu realizacji niniejszej Umowy zostanie powołana Wspólna Komisja, która zbierać się będzie co najmniej raz na cztery lata, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. Wspólna Komisja będzie opracowywała i przyjmowała okresowe programy wymiany, określające finansowe i organizacyjne warunki współpracy. Terminy spotkań Komisji będą uzgadniane przez obie Strony drogą dyplomatyczną.

Artykuł  10

Strony będą popierały inne przedsięwzięcia zgodne z duchem niniejszej Umowy.

Artykuł  11

Kwestie sporne wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane drogą dyplomatyczną.

Artykuł  12

Strony mogą zmienić postanowienia Umowy za obopólną zgodą w drodze wymiany not.

Artykuł  13
1. Umowa zostaje zawarta na okres pięciu lat, przy czym ulegnie ona automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy pięcioletnie, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji przynajmniej na sześć miesięcy przed upływem kolejnego okresu obowiązywania.
2. Umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania późniejszej z not, w których Strony poinformują się wzajemnie o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do wejścia w życie Umowy.
3. Wygaśnięcie lub wypowiedzenie Umowy nie będzie miało wpływu na realizację programów lub projektów, które zostały rozpoczęte w okresie obowiązywania Umowy i nie zostały w pełni zrealizowane przed wygaśnięciem lub wypowiedzeniem Umowy.

Sporządzono 17 czerwca 2015 r. w Pjongjang w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w językach polskim, koreańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. W razie rozbieżności w interpretacji Umowy, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.