§ 1. - Kredyty udzielane jednostkom pozarolniczej gospodarki nie uspołecznionej przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe. - M.P.1974.1.4 - OpenLEX

§ 1. - Kredyty udzielane jednostkom pozarolniczej gospodarki nie uspołecznionej przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe.

Monitor Polski

M.P.1974.1.4

Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 1974 r.
§  1.
1.
Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe pobierają odsetki od kredytów udzielanych jednostkom pozarolniczej gospodarki nie uspołecznionej w następującej wysokości:
1)od kredytów udzielanych na produkcję artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności, na produkcję eksportową lub antyimportową, na działalność związaną z przemysłem gastronomicznym i świadczeniem usług dla ludności:
a) inwestycyjnych– 4%w stosunku rocznym
b) obrotowych– 6% " "
2)od kredytów udzielanych dla zakładów kooperujących z jednostkami gospodarki uspołecznionej:
a) inwestycyjnych– 8% " "
b) obrotowych– 10% " "
3)od kredytów nie wymienionych w pkt 1 i 2:
a) inwestycyjnych– 6% " "
b) obrotowych– 8% " "
2.
Od kredytów inwestycyjnych i obrotowych nie spłaconych w terminie pobiera się odsetki ponad stopę podstawową w wysokości 4% w stosunku rocznym, z tym, że łączna wysokość odsetek od kredytów nie może przekraczać 12%.
3.
Okres spłaty kredytów nie może przekraczać:
1)
dla kredytów inwestycyjnych 10 lat,
2)
dla kredytów obrotowych 12 miesięcy.
4.
W razie budowy nowych obiektów z kredytów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 3 lit. a), kredytobiorcy przysługuje trzymiesięczna karencja w spłacie kredytu, licząc od terminu oddania inwestycji do użytku uzgodnionego między spółdzielnią oszczędnościowo-pożyczkową a kredytobiorcą.
5.
Kredyt inwestycyjny może być udzielony do wysokości 50% wartości nakładów inwestycyjnych, a w razie zakupu pojazdów przeznaczonych do zarobkowego wykonywania transportu osobowego (taksówki) do wysokości 60% ceny zakupu. W wypadkach gospodarczo uzasadnionych udział kredytu inwestycyjnego udzielanego na cele określone w § 1 ust. 1 pkt 1 może być odpowiednio podwyższony, nie wyżej jednak niż do 80% wartości nakładów.