Kredytowanie działalności związanej z uruchomieniem niektórych obiektów zbywanych na rzecz nie uspołecznionych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych.

Monitor Polski

M.P.1982.16.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 czerwca 1982 r.
w sprawie kredytowania działalności związanej z uruchomieniem niektórych obiektów zbywanych na rzecz nie uspołecznionych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych.

Na podstawie § 4 i w związku z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie zbywania przez przedsiębiorstwa państwowe na rzecz nie uspołecznionych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych niektórych składników mienia tych przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 4, poz. 26) zarządza się, co następuje:
1.
Banki spółdzielcze mogą udzielać kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych nie uspołecznionym jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym w celu nabycia od przedsiębiorstw państwowych lub spółdzielni i uruchomienia nieczynnych lub nie wykorzystywanych w pełni, mogących służyć celom rolnictwa i gospodarki żywnościowej młynów gospodarczych, kaszarni, śrutowników, tartaków, cegielni i innych przetwórni.
2.
Wysokość kredytów inwestycyjnych i obrotowych nie może przekraczać 90% ponoszonych nakładów.
Kredyty inwestycyjne:
1)
na wykupienie gotowych obiektów, remont kapitalny, modernizację, adaptację, rozbudowę wraz z wyposażeniem w maszyny i urządzenia - podlegają spłacie w okresie do 15 lat, przy czym spłata kredytu może być zawieszona do 3 lat od daty jego przyznania,
2)
na zakupienie maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz kapitalne remonty maszyn i urządzeń - podlegają spłacie w okresie do 8 lat, przy czym spłata kredytu może być zawieszona do 2 lat od daty jego przyznania,
3)
na pozostałe cele (w tym zakupienie środków transportu) - podlegają spłacie w okresie do 5 lat, przy czym spłata kredytu może być zawieszona do 1 roku od daty jego przyznania.
Wysokość oprocentowania kredytów określają odrębne przepisy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.