Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej.

Monitor Polski

M.P.1997.77.731

Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1997 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 10 października 1997 r.
w sprawie krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Na podstawie art. 42 ust. 3, art. 43 ust. 4 i art. 46 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769) zarządza się, co następuje:

Postanowienia ogólne

§  1.
Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej "rejestrem podmiotów", obejmujący osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki lokalne tych podmiotów, prowadzony jest przez służby statystyki publicznej w systemie informatycznym.
§  2.
1.
W rejestrze podmiotów za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą uznaje się osobę, której działalność jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej lub na której prowadzenie została udzielona koncesja albo zezwolenie, oraz osobę prowadzącą działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe nie wymagające wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a także osobę prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne.
2.
Przy określaniu jednostki lokalnej podmiotów, o których mowa w § 1, przyjmuje się, że:
1)
zakłady samodzielnie bilansujące zlokalizowane pod jednym adresem są odrębnymi jednostkami lokalnymi,
2)
jednostki prowadzące działalność w zakresie transportu są jednostkami lokalnymi według miejsc, z których wydawane są polecenia lub organizowana jest praca,
3)
jednostki prowadzące działalność w zakresie budownictwa są jednostkami lokalnymi według miejsc, w których przyjmowane są zlecenia na wykonawstwo robót budowlanych i pomocniczych albo wykonywane są prace zarządu, albo prowadzona jest organizacja pracy budowlanej i pomocniczej; placów budów (miejsc realizacji poszczególnych budów) nie traktuje się jako jednostki lokalne,
4)
sprzedaż obwoźna, obnośna i różnego rodzaju punkty sprzedaży detalicznej bez stałej lokalizacji, jak również prowadzenie usług wyłącznie u klienta są jedną jednostką lokalną w miejscu zamieszkania osoby fizycznej, miejscu siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej.
§  3.
1.
Główny Urząd Statystyczny:
1)
organizuje prowadzenie rejestru podmiotów, a w szczególności, w uzgodnieniu z organami rejestrowymi i ewidencyjnymi, a także innymi organami prowadzącymi rejestry i ewidencje oraz systemy informacyjne administracji publicznej, ustala formy wymiany informacji,
2)
opracowuje standardy klasyfikacyjne niezbędne do kodowania i oznaczania podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów oraz opisu ich cech,
3)
prowadzi bazę danych zawierającą zbiór ogólnokrajowy podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów i zarządza systemem informatycznym tworzenia i aktualizacji rejestru podmiotów,
4)
udostępnia naczelnym i centralnym organom administracji publicznej prowadzącym inne urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej informacje o podmiotach wpisanych do rejestru podmiotów, w szczególności o ich numerach identyfikacyjnych oraz kodach cech opisujących podmiot, w zakresie i formie wzajemnie uzgodnionej,
5)
udostępnia na indywidualne zamówienia wyciągi z rejestru podmiotów,
6)
wydaje okresowo katalogi grup podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów,
7)
ustala zasady aktualizacji informacji o podmiotach w rejestrze podmiotów.
2.
Urzędy statystyczne:
1)
udostępniają druki wniosków i przyjmują wnioski o wpis do rejestru podmiotów lub o zmianę cech objętych wpisem oraz wnioski o skreślenie podmiotu z rejestru podmiotów,
2)
dokonują wprowadzenia informacji zawartych we wnioskach, o których mowa w pkt 1, do systemu informatycznego,
3)
przekazują informacje o podmiotach wpisanych do rejestru podmiotów do bazy danych, o której mowa w ust. 1 pkt 3,
4)
wydają podmiotom wpisanym do rejestru podmiotów zaświadczenia o nadanych im i ich jednostkom lokalnym numerach identyfikacyjnych REGON,
5)
przekazują organom rejestrowym i ewidencyjnym informację o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych podmiotom,
6)
współdziałają z organami prowadzącymi urzędowe rejestry i ewidencje oraz z innymi organami prowadzącymi systemy informacyjne administracji publicznej w województwie, na którego terenie mają siedzibę, w zakresie aktualizacji i weryfikacji rejestru podmiotów,
7)
udostępniają, na indywidualne zamówienia, wyciągi z rejestru podmiotów o podmiotach mających siedzibę na terenie danego województwa,
8)
gromadzą i przechowują wnioski o wpis do rejestru podmiotów lub o zmianę cech objętych wpisem oraz wnioski o skreślenie podmiotu z rejestru podmiotów.

Sposób i metodologia prowadzenia rejestru podmiotów

§  4.
1.
Wpis do rejestru podmiotów następuje na podstawie:
1)
wniosku składanego przez podmioty, o których mowa w § 1, z zastrzeżeniem ust. 2, na formularzu RG-1 "Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem", według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia,
2)
wykazów indywidualnych gospodarstw rolnych, przekazywanych przez urzędy gmin urzędom statystycznym zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 1994 r. o zadaniach zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych (Dz. U. Nr 67, poz. 288).
2.
Wpis do rejestru podmiotów jednostki lokalnej następuje na podstawie wniosku złożonego na formularzu RG-1, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
§  5.
Do rejestru podmiotów wprowadzane są następujące informacje o podmiocie:
1)
nazwa,
2)
nazwisko i imiona oraz identyfikator systemu ewidencji ludności PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
3)
adres zawierający odpowiednio następujące informacje: województwo, gmina, kod pocztowy i miejscowość poczty, miejscowość, ulica, numer nieruchomości, numer lokalu, opis nietypowego miejsca lokalizacji, skrytka pocztowa oraz numer telefonu i faksu:
a)
siedziby podmiotu,
b)
miejsca zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
c)
miejsca, do którego należy kierować korespondencję,
d)
miejsca prowadzenia działalności jednostki lokalnej,
4)
forma prawna:
a)
podstawowa,
b)
szczególna,
5)
forma własności,
6)
wykonywana działalność:
a)
wykaz rodzajów działalności,
b)
rodzaj przeważającej działalności,
7)
daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, zakończenia działalności, skreślenia z rejestru lub ewidencji, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,
8)
rejestracja:
a)
organ rejestrowy lub ewidencyjny,
b)
rodzaj rejestru lub ewidencji,
c)
numer nadany przez organ rejestrowy lub ewidencyjny,
d)
data wpisu do rejestru lub ewidencji,
9)
liczba pracujących,
10)
powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego i użytków rolnych,

zakodowane według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.

§  6.
1.
Podmiotom wpisanym do rejestru podmiotów nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON.
2.
Numer identyfikacyjny REGON osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą składa się z dziewięciu cyfr nie niosących treści merytorycznej, przy czym osiem pierwszych cyfr stanowi liczbę porządkową, a dziewiąta - cyfrę kontrolną.
3.
Numer identyfikacyjny REGON, o którym mowa w ust. 2, pozostaje niezmieniony w czasie istnienia podmiotu i nie przechodzi na następcę prawnego. Zmiany cech podmiotu objęte wpisem do rejestru podmiotów nie powodują nadania nowego numeru identyfikacyjnego REGON, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.
Zmiana formy prawnej podmiotu skutkuje skreśleniem go z rejestru podmiotów oraz ponownym wpisem do rejestru podmiotów z nadaniem nowego numeru identyfikacyjnego REGON, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Przekształcenie:
1)
przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa,
2)
spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i odwrotnie,
3)
państwowej jednostki organizacyjnej w komunalną jednostkę organizacyjną i odwrotnie

nie powoduje nadania nowego numeru identyfikacyjnego REGON.

6.
Numer identyfikacyjny REGON jednostek lokalnych składa się z czternastu cyfr, przy czym dziewięć pierwszych cyfr stanowi numer identyfikacyjny REGON osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, cztery kolejne cyfry są liczbą porządkową przypisaną jednostce lokalnej, a czternasta - cyfrą kontrolną.
§  7.
1.
Nazwę podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru podmiotów ustala się z aktu potwierdzającego powstanie lub podjęcie działalności przez podmiot, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe, przyjmuje się nazwę podaną przez podmiot we wniosku złożonym na formularzu RG-1, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.
2.
Za adres siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej przyjmuje się adres siedziby organu zarządzającego, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - adres wskazany jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej a w razie braku takiego wskazania - miejsce zamieszkania.
§  8.
Forma prawna jest określana dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i kodowana odpowiednio jako podstawowa forma prawna dla określenia, czy podmiot jest osobą prawną (kod 1), jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej (kod 2), czy osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (kod 9) oraz jako szczególna forma prawna dla określenia, czy podmiot jest zaklasyfikowany do jednej z grup:
1)
organy władzy, administracji rządowej (kod 01),
2)
organy kontroli państwowej i ochrony prawa (kod 02),
3)
samorząd terytorialny (kod 03),
4)
sądy i trybunały (kod 06),
5)
Skarb Państwa (kod 09),
6)
spółki akcyjne (kod 16),
7)
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 17),
8)
spółki jawne (kod 18),
9)
spółki cywilne (kod 19),
10)
spółki komandytowe (kod 20),
11)
spółki przewidziane przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy

i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (kod 23),

12)
przedsiębiorstwa państwowe (kod 24),
13)
państwowe jednostki organizacyjne (kod 28),
14)
komunalne jednostki organizacyjne (kod 29),
15)
spółdzielnie (kod 40),
16)
fundacje (kod 48),
17)
fundusze (kod 49),
18)
Kościół Katolicki (kod 50),
19)
inne kościoły i związki wyznaniowe (kod 51),
20)
stowarzyszenia (kod 55),
21)
organizacje społeczne oddzielnie nie wymienione (kod 60),
22)
partie polityczne (kod 70),
23)
związki zawodowe (kod 72),
24)
organizacje pracodawców (kod 73),
25)
samorząd gospodarczy i zawodowy (kod 76),
26)
przedstawicielstwa zagraniczne (kod 80),
27)
wspólnoty mieszkaniowe (kod 85),
28)
bez szczególnej formy prawnej (kod 99).
§  9.
1.
Wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności, jest kodowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
2.
Rodzaj przeważającej działalności ustalany jest odpowiednio:
1)
dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, których celem jest osiąganie zysku, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz zakładów działalności gospodarczej: stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji, związków zawodowych, kościołów - na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży lub jeżeli nie jest możliwe zastosowanie tego miernika, na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej liczbie pracujących,
2)
dla jednostek i zakładów budżetowych, fundacji, związków zawodowych, stowarzyszeń, organizacji społecznych, kościołów i związków wyznaniowych, z wyłączeniem zakładów działalności gospodarczej, o których mowa w pkt 1 - na podstawie określonego w statucie rodzaju działalności, dla której prowadzenia zostały powołane,
3)
dla jednostek lokalnych - na podstawie jednego z wymienionych w pkt 1 i 2 mierników.
§  10.
Za daty wpisywane w rejestrze podmiotów przyjmuje się:
1)
data powstania podmiotu - datę wpisu do rejestru lub ewidencji w organie rejestrowym lub ewidencyjnym albo datę powołania lub rozpoczęcia działalności w przypadku podmiotu nie podlegającego wpisowi do rejestru lub ewidencji,
2)
data rozpoczęcia działalności - datę dokonania pierwszej czynności w zakresie działalności, dla której prowadzenia podmiot powstał lub został powołany,
3)
data zawieszenia działalności - datę, z którą ustaje na czas określony działalność podmiotu,
4)
data wznowienia działalności - datę, od której podjęta została przez podmiot działalność uprzednio zawieszona,
5)
data zakończenia działalności:
a)
datę skreślenia z rejestru lub ewidencji - dla podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji,
b)
datę podaną w akcie likwidującym podmiot - dla podmiotów nie podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji,
c)
datę podaną przez podmiot we wniosku o skreślenie z rejestru podmiotów - w pozostałych przypadkach.
§  11.
Informacja o rejestracji obejmuje: nazwę organu prowadzącego rejestr lub ewidencję, nazwę rejestru lub ewidencji, numer nadany przez organ rejestrowy lub ewidencyjny oraz datę wpisu podmiotu do rejestru lub ewidencji.
§  12.
1.
Udokumentowaniem wpisu do rejestru podmiotów oraz wprowadzenia zmian cech objętych wpisem jest wydane przez urząd statystyczny zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, według wzoru stanowiącego odpowiednio załączniki nr 2-4 do zarządzenia.
2.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest przesyłane podmiotowi pocztą, niezwłocznie po dokonaniu wpisu w rejestrze podmiotów, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu do urzędu statystycznego wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, lub wydawane bezpośrednio podmiotowi, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne otrzymuje zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON na jego wniosek zgłoszony na piśmie, ustnie lub telefonicznie.
§  13.
1.
Skreślenie z rejestru podmiotów następuje na podstawie:
1)
informacji przekazywanych urzędom statystycznym przez organy prowadzące urzędowe rejestry i ewidencje, w których dokonano skreślenia podmiotu,
2)
skreślenia w wykazach indywidualnych gospodarstw rolnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2,
3)
ogólnie obowiązujących przepisów, z których w sposób jednoznaczny wynika likwidacja podmiotu,
4)
wniosku podmiotu wpisanego do rejestru podmiotów, składanego na formularzu RG-2 "Wniosek o skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej", według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia.
2.
Zaświadczenie o skreśleniu z rejestru podmiotów jest wydawane na wniosek skreślonego podmiotu.
§  14.
Integralną częścią rejestru podmiotów są złożone przez podmiot wnioski i dokumenty załączone do wniosku na formularzu RG-1 (wypis z rejestru sądowego, kopie: decyzji i zaświadczeń, umów, aktów prawnych, statutów).

Przepisy przejściowe i końcowe

§  15.
W okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. rodzaj działalności podmiotów wpisywanych do rejestru podmiotów koduje się i opisuje według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD).
§  16.
Podmioty wpisane do systemu kodowania podmiotów statystycznymi numerami identyfikacyjnymi REGON, zwanego dalej "rejestrem REGON", przed dniem wejścia w życie zarządzenia stają się podmiotami rejestru podmiotów.
§  17.
1.
Nadane przed daniem wejścia w życie zarządzenia numery identyfikacyjne rejestru REGON osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej stają się numerami identyfikacyjnymi REGON rejestru podmiotów, a wydane zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym zachowują aktualność do chwili ich wymiany, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1999 r.
2.
Numery identyfikacyjne nadane w rejestrze REGON częściom składowym podmiotów, o których mowa w ust. 1, ulegają zmianie stosownie do postanowień § 6. Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON według wzoru, o którym mowa w § 12 ust. 1, urzędy statystyczne wydadzą w terminie do dnia 30 czerwca 1998 r.
3.
Po otrzymaniu zaświadczeń, o których mowa w ust. 2 osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej złożą wnioski o wpis lub skreślenie w rejestrze podmiotów jednostek lokalnych, w urzędzie statystycznym właściwym dla siedziby podmiotu zgłaszającego, w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia, nie później niż w terminie do dnia 31 sierpnia 1998 r.
4.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, w których skład w dniu wejścia w życie zarządzenia wchodzą jednostki lokalne nie wpisane do rejestru podmiotów, złożą wnioski o wpis tych jednostek nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 1998 r.
5.
Urzędy statystyczne dokonują wpisu podmiotów, o których mowa w ust. 3 i 4, oraz wydadzą zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON według wzoru, o którym mowa w § 12 ust. 1, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 1998 r.
§  18.
1.
Nadane przed dniem wejścia w życie zarządzenia numery identyfikacyjne rejestru REGON osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą zachowują aktualność i stają się numerami identyfikacyjnymi REGON rejestru podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.
2.
Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, posiadającym w dniu 31 grudnia 1997 r. więcej niż jeden numer identyfikacyjny, zostaje zachowany jeden spośród tych numerów; pozostałe dziewięciocyfrowe numery identyfikacyjne rejestru REGON zastępuje się numerami identyfikacyjnymi REGON jednostek lokalnych stosownie do postanowień § 6.
3.
Urzędy statystyczne dokonują zmiany w rejestracji i identyfikacji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o których mowa w ust. 2, i wydadzą zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON według wzoru, o którym mowa w § 12 ust. 1, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 1998 r.
4.
Po otrzymaniu zaświadczeń, o których mowa w ust. 3, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą złożą wnioski o wpis lub skreślenie w rejestrze podmiotów jednostek lokalnych, w urzędzie statystycznym województwa, na którego terenie mają miejsce zamieszkania, w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia, nie później niż w terminie do dnia 28 lutego 1999 r.
5.
Urzędy statystyczne dokonują wpisu podmiotów, o których mowa w ust. 4, oraz wydadzą zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON według wzoru, o którym mowa w § 12 ust. 1, nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 1999 r.
§  19.
Traci moc zarządzenie nr 74 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 listopada 1989 r. w sprawie podstawowego kodu oznaczania statystycznymi numerami identyfikacyjnymi i związanych z nimi obowiązków sprawozdawczych (Dz. Urz. GUS Nr 31, poz. 73, z 1990 r. Nr 26, poz. 130 oraz z 1994 r. Nr 5, poz. 51 i Nr 21, poz. 112).
§  20.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK O WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU URZĘDOWEGO PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ LUB O ZMIANĘ CECH OBJĘTYCH WPISEM

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAŚWIADCZENIE

o numerze identyfikacyjnym REGON

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAŚWIADCZENIE

o numerze identyfikacyjnym REGON

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAŚWIADCZENIE

o numerze identyfikacyjnym REGON

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WNIOSEK O SKREŚLENIE PODMIOTU Z KRAJOWEGO REJESTRU URZĘDOWEGO PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

(pominięty)