Monitor Polski

M.P.2015.905

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 września 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 17 września 2015 r.
w sprawie Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Na podstawie art. 91c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
1) Krajowy Program Ochrony Powietrza, opracowany na podstawie art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, został zamieszczony na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Środowiska: http://www.mos.gov.pl/kpop;
2) Krajowy Program Ochrony Powietrza, o którym mowa w pkt 1, będzie stosowany od dnia 1 października 2015 r.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).