Krajowe normy ubytków naturalnych ryb, powstających w procesie składowania.

Monitor Polski

M.P.1987.13.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA - KIEROWNIKA URZĘDU GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 30 marca 1987 r.
w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych ryb, powstających w procesie składowania.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) oraz § 8 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad i trybu oraz organów właściwych do ustalania norm ubytków naturalnych (Monitor Polski Nr 30, poz. 161) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się krajowe normy ubytków naturalnych ryb, powstających w procesie składowania, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
Sposób stosowania krajowych norm ubytków, o których mowa w § 1, określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KRAJOWE NORMY UBYTKÓW NATURALNYCH RYB

Lp.Nazwa artykułuUbytki masy ryb wyrażone w procentachCzasowe jednostki
okres letniokres zimowyniezależnie od pory rokuodniesienia
123456
1Mrożone ryby chude--0,48 10 miesięcy
2Mrożone ryby średniotłuste i tłuste--0,37 8 miesięcy
3Ryby świeże0,60,6- 6 godzin
1,40,9- 12 godzin
1,61,3- 18 godzin
1,71,6- 24 godziny
1,81,7- 36 godzin
1,91,8- 42 godziny
4Ryby wędzone na gorąco--0,6 4 doby
5Ryby wędzone na zimno--0,1 4 doby

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INSTRUKCJA W SPRAWIE SPOSOBU STOSOWANIA KRAJOWYCH NORM UBYTKÓW NATURALNYCH RYB

I.

Przepisy ogólne.

1. Krajowe normy ubytków naturalnych ryb, zwane dalej "normami ubytków", należy stosować w warunkach, dla których dana norma została ustalona.

2. Normy ubytków określają maksymalny dopuszczalny ubytek masy ryb, wyrażony w procentach.

3. Dla ryb świeżych normy ubytków ustala się dla okresu letniego i zimowego. Przez okres letni rozumie się okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października, a przez okres zimowy - okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

4. Normy ubytków stosuje się do ryb odpowiadających wymaganiom określonym w obowiązujących normach.

5. Norm ubytków nie stosuje się, jeżeli:

1) obrót w danej jednostce jest dokonywany tylko w formie tranzytu,

2) masę towarową rozlicza się na podstawie liczby jednostek towaru w opakowaniach standardowych i deklarowanej masy netto ryb w opakowaniu.

6. Ubytki przekraczające ustalone normy należy rozliczać po ich zaopiniowaniu przez rzeczoznawców branżowych do spraw jakości ryb i przetworów rybnych.

7. Niedopuszczalne jest odpisywanie ubytków przed faktem ich powstania, bez ich stwierdzenia w sposób przewidziany w obowiązujących przepisach.

8. Masa netto ryb powinna być ustalona zgodnie z normami określającymi wymagania ogólne i metodę badań dla poszczególnych grup towarowych.

9. Ubytki naturalne ryb w granicach norm ustala się i rozlicza zgodnie z zasadami opracowywania i stosowania norm ubytków naturalnych, stanowiącymi załącznik do zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 14 grudnia 1983 r. w sprawie zasad opracowywania i stosowania norm ubytków naturalnych oraz stałego doskonalenia metodyki ustalania wysokości ubytków w gospodarce magazynowej i transporcie (Monitor Polski Nr 42, poz. 243).

II.

Przepisy szczegółowe.

10. Przy ustalaniu ubytków naturalnych ryb należy stosować przepisy części II ust. 5-7 "Zasad opracowywania i stosowania norm ubytków naturalnych", stanowiących załącznik do zarządzenia, o którym mowa w ust. 9. Wysokość ubytku naturalnego ryb w granicach normy oblicza się według wzoru:

Z x N x Y

U = -------------

100

gdzie:

U - ubytek naturalny w granicach normy,

Z - średni dzienny stan magazynowy,

N - obowiązująca norma ubytku naturalnego w procentach,

Y - stosunek okresu obrachunkowego do okresu, dla którego ustalono normę ubytku,

albo według wzoru:

W x N

U = -----------

100

gdzie:

U - ubytek naturalny w granicach normy,

W - masa składowanych ryb w okresie, dla którego ustalono normę ubytku,

N - obowiązująca norma ubytku naturalnego w procentach.