Krajowe normy ubytków naturalnych korzeni buraków cukrowych podczas załadunku, wyładunku i przeładunku.

Monitor Polski

M.P.1987.10.95

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 15 marca 1987 r.
w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych korzeni buraków cukrowych podczas załadunku, wyładunku i przeładunku.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) i § 9 ust. 1 zarządzenia nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad i trybu oraz organów właściwych do ustalania norm ubytków naturalnych (Monitor Polski Nr 30, poz. 161), w związku z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej zastrzeżonych w przepisach szczególnych dla organów zniesionych (Dz. U. Nr 63, poz. 334) zarządza się, co następuje:
Ustala się określone w załączniku do zarządzenia krajowe normy ubytków naturalnych korzeni buraków cukrowych podczas załadunku, wyładunku i przeładunku.
Traci moc zarządzenie nr 23 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukrowniczego z dnia 22 października 1974 r. w sprawie norm ubytków naturalnych korzeni buraków cukrowych podczas załadunku i wyładunku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KRAJOWE NORMY UBYTKÓW NATURALNYCH KORZENI BURAKÓW CUKROWYCH PODCZAS ZAŁADUNKU, WYŁADUNKU I PRZEŁADUNKU

Miejsce powstawania ubytków naturalnychNormy ubytków naturalnych w procentach w stosunku do masy surowca podlegającego operacji
1. Załadunek na środki transportowe:
1) z zastosowaniem:
a) ładowarki "Fadroma" i "Stalowa Wola"
– z placu utwardzonego0,50
– z placu nie utwardzonego0,60
b) ładowarki TŁ-3
– z placu utwardzonego0,80
– z placu nie utwardzonego0,80
2) ręczny0,10
2. Wyładunek ze środków transportowych:
1) z zastosowaniem urządzeń mechanicznych:
a) spłukiwacza "Elfa"0,54
b) wyładowni "Kompleks"0,75
c) wywrotnicy1,53
2) ręczny0,10
3. Przeładunek w drodze0,20
Normy ubytków naturalnych obejmują straty buraków cukrowych wynikające z niezbędnych czynności manipulacyjnych powodujących uszkodzenia mechaniczne buraków i wyciek soku.