Korea Płd.-Polska. Umowa w sprawie uregulowania zadłużenia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wobec Rzeczypospolitej Polskiej. Pjongjang.2011.06.01.

Monitor Polski

M.P.2012.226

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 2011 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie uregulowania zadłużenia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wobec Rzeczypospolitej Polskiej,
podpisana w Pjongjang dnia 1 czerwca 2011 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami" lub odpowiednio "Stroną Polską" lub "Stroną Koreańską" w celu:

- wsparcia rozwoju Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej,

- rozwoju stosunków gospodarczych, handlowych i finansowych opartych na zasadzie wzajemnych korzyści i równości między obu krajami,

- wsparcia finansowego działalności Koreańsko-Polskiego Towarzystwa Żeglugowego "Chopol"(KPTŻ "Chopol"),

- ostatecznego uregulowania, na wzajemnie korzystnych warunkach, zadłużenia z tytułu sald rachunków kliringowych, wynikających ze zobowiązań powstałych w wyniku realizacji Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o wzajemnych dostawach towarów i płatnościach w latach 1986-1990, z dnia 28 listopada 1985 r. oraz realizacji Protokołu między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o dostawach towarów i płatnościach związanych z produkcją śmigłowców Mi-2, z dnia 30 października 1986 r.,

oraz

- mając na uwadze niewykonanie postanowień Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o uregulowaniu wzajemnych zobowiązań w rublach kliringowych w stosunkach płatniczych w związku z przejściem od 1 stycznia 1991 roku na rozliczenia w walutach wymienialnych, sporządzonego w Warszawie dnia 12 maja 1992 roku,

uzgodniły co następuje:

Umawiające się Strony stwierdzają, że kwota zadłużenia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wobec Rzeczypospolitej Polskiej w rublach kliringowych (Rb. Cl.) według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 32.430.852,56 Rb. CL (trzydzieści dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt sześć setnych rubli kliringowych).

Umawiające się Strony uzgadniają, że zadłużenie wyrażone w rublach kliringowych, o którym mowa w Artykule 1 zostaje przeliczone na zadłużenie w dolarach amerykańskich. Przeliczenie kwoty zadłużenia wymienionego w Artykule 1 na dolary amerykańskie nastąpi według uzgodnionego przelicznika 7,51 Rb. CL za 1 USD.

Umawiające się Strony uzgodniły, że po przeliczeniu, o którym mowa w Artykule 2, łączna kwota zadłużenia Strony Koreańskiej wobec Strony Polskiej wynosi 4.318.355,87 USD (cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć dolarów amerykańskich i osiemdziesiąt siedem centów).

Zadłużenie, o którym mowa w Artykule 3, wynoszące 4.318.355,87 USD zostanie uregulowane w następujący sposób:

1.
Strona Koreańska:
1)
przekaże w gotówce kwotę 1.500.000,00 USD (jeden milion pięćset tysięcy dolarów amerykańskich) do Koreańsko-Polskiego Towarzystwa Żeglugowego "Chopol" na zakup statku, zwiększając kapitał KPTŻ "Chopol" w kwocie po 750.000,00 USD (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich) dla każdej ze Stron,
2)
wpłaci na rachunek Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pjongjang 200.000,00 USD (dwieście tysięcy dolarów amerykańskich) na pokrycie wydatków w ramach remontu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pjongjang, według potrzeb i na zasadach określonych przez przedstawicieli Ministrów Spraw Zagranicznych Umawiających się Stron.
2.
Pozostała kwota zadłużenia w wysokości 2.618.355,87 USD (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć dolarów amerykańskich i osiemdziesiąt siedem centów) zostanie umorzona przez Stronę Polską

Ponadto, Strony potwierdzają, że zostały przez Stronę Koreańską umorzone zaległe zobowiązania Koreańsko-Polskiego Towarzystwa Żeglugowego "Chopol" wobec firm koreańskich w kwocie 444.175,75 USD.

1.
Strona Koreańska ureguluje zobowiązania, o których mowa w Artykule 4:
1)
ust. 1 pkt 1 - w terminie do 90 dni od daty podpisania niniejszej Umowy,
2)
ust. 1 pkt 2 - nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania niniejszej Umowy.
2.
Strona Polska dokona umorzenia o którym mowa w Artykule 4 ust. 2, po otrzymaniu potwierdzenia w formie listu Ministra Finansów Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o całkowitym wykonaniu przez Stronę Koreańską zobowiązań określonych w Artykule 4 ust. 1 pkt 1 i 2.

Z dniem podpisania niniejszej Umowy traci moc Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o uregulowaniu wzajemnych zobowiązań w rublach kliringowych w stosunkach płatniczych w związku z przejściem od 1 stycznia 1991 roku na rozliczenia w walutach wymienialnych, sporządzony w Warszawie dnia 12 maja 1992 roku.

1.
W przypadku nieterminowego regulowania przez Stronę Koreańską zobowiązań, o których mowa w Artykule 4 ust. 1 w stosunku do terminów określonych w Artykule 6 ust. 1, od kwot nie wpłaconych w terminie naliczane będą odsetki w wysokości 4% rocznie.
2.
W przypadku gdy Strona Koreańska nie ureguluje w całości zobowiązań, o których mowa w Artykule 4 ust. 1, kwota nieuregulowanej części zadłużenia określonego w Artykule 3, zostanie spłacona w gotówce wraz z odsetkami w wysokości 4% rocznie w terminie 90 dni od upływu terminów określonych w artykule 6 ust. 1.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i pozostanie w mocy do czasu całkowitego wykonania przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną wszystkich jej postanowień.

Niniejsza Umowa została podpisana w Pjongjangu w dniu 1.6.11 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, koreańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc prawną. W przypadku rozbieżności przy interpretacji niniejszej Umowy tekst angielski będzie rozstrzygający.