Monitor Polski

M.P.2018.959

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 września 2014 r.

UMOWA
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei o współpracy w dziedzinie obronności,
podpisana w Seulu dnia 22 października 2013 r.

Rzeczpospolita Polska i Republika Korei, zwane dalej "Stronami";

Uznając zasadniczą rolę współpracy w dziedzinie obronności w rozwoju światowego bezpieczeństwa i stabilizacji;

Biorąc pod uwagę korzyści wynikające dla każdej Strony ze zwiększenia współpracy w różnych obszarach;

Dążąc do wzmocnienia swoich dobrych i serdecznych relacji oraz pragnąc uzupełnić i zintensyfikować współpracę w obszarach wspólnego zainteresowania;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Cel i zakres

1.  Niniejsza Umowa określa ogólne postanowienia dotyczące współpracy obronnej między Stronami, opartej na zasadach równości, partnerstwa i wzajemnych korzyści.
2.  Współpraca między Stronami w ramach niniejszej Umowy będzie realizowana zgodnie z ich prawem wewnętrznym, ogólnie uznawanymi zasadami i postanowieniami prawa międzynarodowego oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Korei.
Artykuł  2

Definicje

Dla celów niniejszej Umowy wyrażenie:

1) "personel wojskowy" - oznacza członków Sił Zbrojnych Stron;
2) "personel cywilny" - oznacza pracowników Sił Zbrojnych i ministerstw właściwych do spraw obrony Stron;
3) "Strona wysyłająca" - oznacza Stronę wysyłającą swój personel wojskowy i cywilny na terytorium drugiej Strony zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
4) "Strona przyjmująca" - oznacza Stronę przyjmującą personel wojskowy i cywilny Strony wysyłającej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Artykuł  3

Obszary współpracy

1.  Współpraca między Stronami może obejmować następujące obszary:
1) wymiana doświadczeń w sferze planowania obronnego;
2) funkcjonowanie sił zbrojnych w demokratycznych społeczeństwach, łącznie z wykonywaniem postanowień międzynarodowych traktatów w obszarach obronności, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń;
3) udział jednostek wojskowych w międzynarodowych operacjach;
4) organizacja sił zbrojnych, łącznie ze strukturą jednostek wojskowych i polityką zarządzania personelem;
5) logistyczne wsparcie na potrzeby sił zbrojnych;
6) szkolnictwo wojskowe i szkolenie personelu wojskowego, łącznie z zastosowaniem nowoczesnych pomocy technicznych w procesie edukacji i szkolenia;
7) ćwiczenia wojskowe;
8) służby Bojowego Poszukiwania i Ratownictwa (CSAR);
9) nauki i badania wojskowe;
10) wspieranie inicjatyw w dziedzinie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, łącznie z zapewnianiem nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego Siłom Zbrojnym Stron, badaniami, rozwojem, konserwacją i remontami uzbrojenia i wyposażenia;
11) techniczne kwestie modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego znajdującego się na wyposażeniu Sił Zbrojnych Stron;
12) zastosowanie systemów informatycznych, technologii informatycznej i łącznościowej w Siłach Zbrojnych Stron;
13) ochrona środowiska w odniesieniu do zanieczyszczenia wywołanego działaniami jednostek wojskowych;
14) medycyna wojskowa;
15) kwestie prawne i ekonomiczne w dziedzinie obronności.
2.  Szczegółowe zagadnienia odnoszące się do współpracy w dziedzinie obronności mogą być określone w odrębnych umowach i porozumieniach zawartych między Stronami lub upoważnionymi właściwymi jednostkami organizacyjnymi.
Artykuł  4

Upoważnione organy

Upoważnionymi organami odpowiedzialnymi za nadzór nad wykonywaniem niniejszej Umowy są:

- ze Strony polskiej: Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw gospodarki;
- ze Strony koreańskiej: Ministerstwo Obrony Narodowej i ministerstwo właściwe do spraw gospodarki.
Artykuł  5

Formy współpracy

1.  Współpraca między Stronami będzie realizowana, w szczególności, w następujących formach:
1) spotkania ministrów właściwych do spraw obrony lub ich przedstawicieli, w których, jeżeli przedmiotem zainteresowania będą zagadnienia wymienione w artykule 3 ustęp 1 punkty 10 - 12, uczestniczyć będą przedstawiciele ministra właściwego do spraw gospodarki Stron;
2) wymiana doświadczeń na szczeblu eksperckim;
3) konsultacje, konferencje i seminaria;
4) studia i szkolenia praktyczne w instytucjach wyższego szkolnictwa wojskowego i wojskowych instytucjach badawczo - rozwojowych, wymiana wykładowców i stażystów w różnych dziedzinach;
5) doradztwo fachowe i wsparcie, w szczególności w pracach badawczo - rozwojowych nad sprzętem wojskowym;
6) udział w ćwiczeniach wojskowych;
7) wymiana informacji, dokumentacji i materiałów szkoleniowych;
8) organizacja i udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.
2.  Strony, zależnie od swoich potrzeb, będą konsultować się w kwestiach wspólnego zainteresowania.
Artykuł  6

Status personelu wojskowego i cywilnego

1.  W czasie pobytu na terytorium Strony przyjmującej personel wojskowy i cywilny Strony wysyłającej będzie przestrzegał prawa Strony przyjmującej i powstrzyma się od udziału w jakiejkolwiek działalności politycznej na tym terytorium.
2.  Status prawny personelu wojskowego i cywilnego jednej Strony przebywającego na terytorium drugiej Strony zostanie określony w odrębnych umowach.
Artykuł  7

Roczne plany współpracy

1.  Ministrowie właściwi do spraw obrony Stron uzgadniają roczne plany współpracy.
2.  Propozycje do rocznych planów współpracy będą zgłaszane w formie pisemnej.
3.  Każdy roczny plan współpracy będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli ministrów właściwych do spraw obrony do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który dany plan jest sporządzany.
4.  Roczne plany współpracy będą wskazywać poszczególne przedsięwzięcia, ich formy, daty, miejsca i liczby uczestników, a także władze właściwe w zakresie ich implementacji.
5.  Podpisane roczne plany współpracy mogą być zmieniane na piśmie w każdym czasie za wzajemną zgodą ministrów właściwych do spraw obrony.
Artykuł  8

Finansowanie wizyt

1.  Każda Strona, zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym, będzie pokrywać swoje własne koszty współpracy w dziedzinie obronności, chyba że Strony postanowią inaczej w odrębnych umowach.
2.  Ustalenia finansowe dotyczące studiów w instytucjach szkolnictwa i szkolenia wojskowego, a także dotyczące ćwiczeń wojskowych, szkoleń i wojskowych operacji poza granicami kraju, będą określane w odrębnych umowach lub porozumieniach zawieranych między ministrami właściwymi do spraw obrony Stron.
3.  Strona przyjmująca podczas pobytu na jej terytorium, w nagłych przypadkach, zapewni pierwszą pomoc delegowanemu personelowi Strony wysyłającej.
4.  Koszty pierwszej pomocy świadczonej w nagłych przypadkach będą zwracane Stronie przyjmującej przez Stronę wysyłającą w ciągu 30 dni od daty otrzymania odpowiednich rachunków lub faktur.
Artykuł  9

Prawa własności intelektualnej

1.  Każda Strona będzie szanować prawa własności intelektualnej drugiej Strony odnoszące się do informacji przekazywanych, wymienianych lub stworzonych na mocy niniejszej Umowy.
2.  Każda Strona będzie chronić prawa własności intelektualnej zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym i zobowiązaniami międzynarodowymi.
Artykuł  10

Ochrona informacji niejawnych

1.  Ochronę informacji niejawnych wymienianych między Stronami w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy, regulują postanowienia odrębnej umowy.
2.  Strony nie będą wymieniać jakichkolwiek informacji niejawnych w dwustronnych relacjach do chwili wejścia w życie umowy, o której mowa w ustępie 1.
Artykuł  11

Spory

Spory między Stronami dotyczące interpretacji lub zastosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie między Stronami w drodze negocjacji i konsultacji.

Artykuł  12

Postanowienia końcowe

1.  Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania ostatniej z dwóch notyfikacji, w której Strony powiadomią się wzajemnie o wypełnieniu swoich krajowych procedur prawnych niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy w życie.
2.  Niniejsza Umowa jest zawarta na okres 5 lat i będzie automatycznie przedłużana na następne okresy pięcioletnie, chyba że zostanie wypowiedziana. W przypadku wypowiedzenia wygaśnie ona sześć miesięcy po otrzymaniu pisemnej notyfikacji.
3.  Niniejsza Umowa może być zmieniona w każdym czasie za pisemną zgodą Stron. W takim przypadku ustęp 1 stosuje się odpowiednio. Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy, będący właściwie upoważnieni przez ich Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Seulu dnia 22 października 2013 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, koreańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie wątpliwości w ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.