Monitor Polski

M.P.2018.668

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.
Artykuł  7

WEJŚCIE W ŻYCIE I ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA POROZUMIENIA

1.  Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strony powiadomią się wzajemnie, na piśmie, drogą dyplomatyczną o zakończeniu ich krajowych procedur, dotyczących wejścia w życie Porozumienia.
2.  Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze Porozumienie w drodze pisemnego wypowiedzenia, przesłanego drugiej Stronie drogą dyplomatyczną, w którym to przypadku datą zakończenia obowiązywania Porozumienia będzie upływ terminu dziewięćdziesięciu (90) dni od dnia otrzymania przez drugą Stronę pisemnej noty.
3.  Rozwiązanie bądź zawieszenie niniejszego Porozumienia lub jakichkolwiek jego postanowień nie wpływa na prawo uczestnika Programu, posiadającego w dniu rozwiązania lub zawieszenia wizę uprawniającą do wjazdu lub pobytu na terytorium Państwa-Strony przyjmującej, do czasu upływu terminu ważności wizy.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, będąc należycie upoważnieni przez swoje Rządy, dożyli podpisy pod niniejszym Porozumieniem.

Sporządzono w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, koreańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności interpretacyjnych tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.