Monitor Polski

M.P.2018.668

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.
Artykuł  6

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć w związku z interpretacją lub realizacją niniejszego Porozumienia, będą rozwiązywane polubownie, w drodze konsultacji pomiędzy Stronami. Każda ze Stron może wnioskować o odbycie takich konsultacji, które rozpoczną się w najszybszym dogodnym dla Stron terminie, po otrzymaniu przez drugą Stronę wniosku w tej sprawie, o ile Strony nie uzgodnią inaczej.