Monitor Polski

M.P.2018.668

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.
Artykuł  5

ZMIANY

1.  Zmiany w niniejszym Porozumieniu mogą być wprowadzone w dowolnym momencie na podstawie pisemnego ustalenia pomiędzy Stronami, drogą dyplomatyczną.
2.  Zmiany, o których mowa w ustępie 1, wejdą w życie zgodnie z procedurą określoną w artykule 7 ustęp 1, chyba że Strony uzgodnią inaczej.