Monitor Polski

M.P.2018.668

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.

POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj",
podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Korei (zwane dalej "Stronami"),

Pragnąc ułatwić wzajemne zrozumienie i kontakty międzyludzkie pomiędzy dwoma państwami;

Zamierzając wprowadzić Program "Zwiedzaj i Pracuj" (zwany dalej "Programem"), zapewniający młodym obywatelom jednego z państw możliwość pobytu wypoczynkowego w drugim państwie oraz podjęcia płatnej pracy, jako elementu dodatkowego w stosunku do głównego celu pobytu;

Uzgodniły następujące Porozumienie:

Artykuł  1

CEL

Celem niniejszego Porozumienia jest umożliwienie młodym obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Korei połączenia pobytu wypoczynkowego, pogłębienia znajomości języka i kultury drugiego państwa oraz podjęcia pracy zarobkowej o charakterze dodatkowym w stosunku do głównego celu pobytu.

Artykuł  2

WYDAWANIE WIZ W RAMACH PROGRAMU

1.  Na mocy postanowień niniejszego Porozumienia, każda ze Stron ("Strona przyjmująca"), będzie corocznie wydawać, zgodnie z własnymi przepisami prawnymi, do dwustu (200) wiz, uprawniających do wielokrotnego przekraczania granicy, ważnych w okresie dwunastu (12) miesięcy, obywatelom drugiej Strony ("Strony wysyłającej"), którzy spełniają następujące warunki:
(a) posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Państwa-Strony Porozumienia, którego są obywatelami, w momencie składania wniosku o wydanie wizy,
(b) przedłożyli pisemne oświadczenie, iż za główny cel udziału w Programie uznają pobyt wypoczynkowy w państwie Strony przyjmującej, w okresie do dwunastu (12) miesięcy,
(c) mają ukończone osiemnaście (18) lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyli jeszcze trzydziestu jeden (31) lat,
(d) nie towarzyszą im osoby, pozostające na ich utrzymaniu,
(e) posiadają ważny paszport, wydany nie wcześniej niż dziesięć (10) lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie (2) puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu planowanego pobytu,
(f) posiadają bilet powrotny lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet,
(g) posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w trakcie pobytu w państwie Strony przyjmującej, w wysokości określonej przez właściwe organy Strony przyjmującej,
(h) spełniają wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych Strony przyjmującej,
(i) zakupili kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną, zgodnie z przepisami prawnymi Strony przyjmującej,
(j) nie uczestniczyli uprzednio w Programie organizowanym przez Stronę przyjmującą,
(k) uiścili wymagane opłaty za złożenie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy oraz
(l) nie figurują w rejestrze karnym.
2.  Wizy wydane do celu udziału w Programie umożliwią uczestnikom wjazd oraz pobyt na terytorium Strony przyjmującej w okresie dwunastu (12) miesięcy od dnia, odpowiednio, w którym wiza uzyskała ważność, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, lub daty pierwszego przekroczenia granicy przez uczestnika, w przypadku Republiki Korei. Uczestnicy, którzy posiadają ważną wizę, będą uprawnieni do podjęcia płatnego zatrudnienia w celu uzupełnienia zasobów finansowych, związanych z pobytem wypoczynkowym na mocy niniejszego Porozumienia.
3.  Strony mogą dokonać zmiany liczby wiz wydawanych corocznie obywatelom drugiego państwa na podstawie wzajemnego ustalenia, dokonanego w formie pisemnej, drogą dyplomatyczną. Zmiana liczby wydawanych corocznie wiz nie będzie uznawana za formalną zmianę treści Porozumienia.
4.  Obywatele państwa jednej ze Stron Porozumienia, którzy złożyli wniosek o wydanie wizy na mocy niniejszego Porozumienia, mogą otrzymać odmowę wydania wizy od drugiej Strony, zgodnie z jej przepisami prawnymi.
5.  Każda ze Stron może, zgodnie ze swoimi przepisami prawnymi, odmówić wjazdu na swoje terytorium osobie będącej uczestnikiem Programu, którą uzna za niepożądaną, lub wydalić taką osobę ze swojego terytorium.
6.  Uczestnicy Programu, znajdujący się na terytorium państwa drugiej Strony, będą zobowiązani do przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych Strony przyjmującej.
7.  Postanowienia niniejszego Porozumienia będą stosowane zgodnie z przepisami prawnymi Stron.
Artykuł  3

SKŁADANIE WNIOSKÓW O WYDANIE WIZY

Obywatele Państw-Stron mogą składać wnioski o wydanie wizy do udziału w Programie w Ambasadzie lub Konsulatach drugiego państwa, znajdujących się na terytorium ich państwa.

Artykuł  4

ZAWIESZENIE

Każda ze Stron może, z przyczyn dotyczących bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego lub zdrowia publicznego, czasowo zawiesić obowiązywanie Porozumienia, w całości lub częściowo. O każdym przypadku zawieszenia, dacie jego wejścia w życie oraz zakończeniu okresu zawieszenia druga Strona zostanie bezzwłocznie powiadomiona drogą dyplomatyczną.

Artykuł  5

ZMIANY

1.  Zmiany w niniejszym Porozumieniu mogą być wprowadzone w dowolnym momencie na podstawie pisemnego ustalenia pomiędzy Stronami, drogą dyplomatyczną.
2.  Zmiany, o których mowa w ustępie 1, wejdą w życie zgodnie z procedurą określoną w artykule 7 ustęp 1, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
Artykuł  6

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć w związku z interpretacją lub realizacją niniejszego Porozumienia, będą rozwiązywane polubownie, w drodze konsultacji pomiędzy Stronami. Każda ze Stron może wnioskować o odbycie takich konsultacji, które rozpoczną się w najszybszym dogodnym dla Stron terminie, po otrzymaniu przez drugą Stronę wniosku w tej sprawie, o ile Strony nie uzgodnią inaczej.

Artykuł  7

WEJŚCIE W ŻYCIE I ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA POROZUMIENIA

1.  Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strony powiadomią się wzajemnie, na piśmie, drogą dyplomatyczną o zakończeniu ich krajowych procedur, dotyczących wejścia w życie Porozumienia.
2.  Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze Porozumienie w drodze pisemnego wypowiedzenia, przesłanego drugiej Stronie drogą dyplomatyczną, w którym to przypadku datą zakończenia obowiązywania Porozumienia będzie upływ terminu dziewięćdziesięciu (90) dni od dnia otrzymania przez drugą Stronę pisemnej noty.
3.  Rozwiązanie bądź zawieszenie niniejszego Porozumienia lub jakichkolwiek jego postanowień nie wpływa na prawo uczestnika Programu, posiadającego w dniu rozwiązania lub zawieszenia wizę uprawniającą do wjazdu lub pobytu na terytorium Państwa-Strony przyjmującej, do czasu upływu terminu ważności wizy.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, będąc należycie upoważnieni przez swoje Rządy, dożyli podpisy pod niniejszym Porozumieniem.

Sporządzono w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, koreańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności interpretacyjnych tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.