Monitor Polski

M.P.2019.473

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie koordynowania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego działań z zakresu Inicjatywy Trójmorza 1

Na podstawie art. 5 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  2  Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, zwanemu dalej "Koordynatorem", wyznacza się zadanie koordynowania działań z zakresu Inicjatywy Trójmorza.
§  2.  Koordynowanie działań z zakresu Inicjatywy Trójmorza obejmuje:
1) reprezentowanie Rady Ministrów w dziedzinie stosunków z innymi państwami w związku z przygotowaniem i realizacją zadań w ramach Inicjatywy Trójmorza;
2) współpracę z przedstawicielami rządów państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza, w tym inicjowanie i organizowanie spotkań roboczych;
3) przedkładanie, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów opracowanych projektów dokumentów rządowych, wynikaj ących z zakresu działań Koordynatora;
4) reprezentowanie Rady Ministrów w kontaktach z podmiotami i instytucjami realizującymi zadania w ramach Inicjatywy Trójmorza;
5) współpracę z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach związanych z Inicjatywą Trójmorza;
6) wydawanie rekomendacji organom administracji rządowej oraz przekazywanie wniosków i opinii instytucjom i podmiotom realizującym zadania w ramach Inicjatywy Trójmorza;
7) prowadzenie lub koordynowanie działań informacyjnych i edukacyjnych realizowanych przez organy administracji rządowej w zakresie związanym z Inicjatywą Trójmorza.
§  3.  Organy administracji rządowej współdziałają z Koordynatorem przy realizacji wyznaczonego mu zadania, w tym udzielają na jego wniosek wsparcia merytorycznego w zakresie ich właściwości.
§  4. 
1.  Koordynator przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie roczne z realizacji wyznaczonego mu zadania za poprzedni rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
2.  Koordynator informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji wyznaczonego mu zadania.
§  5.  3  Wydatki związane z działalnością Koordynatora są pokrywane z części 34 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
§  6.  4  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Koordynatora zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 256 z dnia 10 grudnia 2019 r. (M.P.2019.1174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 grudnia 2019 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 256 z dnia 10 grudnia 2019 r. (M.P.2019.1174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 grudnia 2019 r.
3 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 256 z dnia 10 grudnia 2019 r. (M.P.2019.1174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 grudnia 2019 r.
4 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 256 z dnia 10 grudnia 2019 r. (M.P.2019.1174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 grudnia 2019 r.