Monitor Polski

M.P.1967.29.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1967 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 4 maja 1967 r.
w sprawie koordynacji robót geodezyjnych.

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisja Planowania przy Radzie Ministrów (Dz. U. z 1960 r. Nr 31, poz. 171 i z 1964 r. Nr 18, poz. 104) oraz § 1 ust. 1 pkt 1, § 3 ust. 2 i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1956 r. w sprawie zakresu działania organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 40, poz. 182) i § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie właściwości niektórych organów administracji państwowej (Dz. U. z 1956 r. Nr 54, poz. 249 oraz z 1958 r. Nr 22, poz. 94 i Nr 71, poz. 347) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Roboty geodezyjne wykonywane na terenie województwa dla zaspokojenia potrzeb gospodarki narodowej w celu prawidłowego opracowania planu gospodarczego podlegają koordynacji, którą przeprowadza w porozumieniu z wojewódzką komisją planowania gospodarczego właściwa dla danego województwa delegatura Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, zwana dalej "delegaturą".
2. Koordynacja robót geodezyjnych, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) ustalenie wieloletnich i rocznych zadań rzeczowych oraz podstawowych zadań na rok następny przy uwzględnieniu:
a) hierarchii potrzeb i wyeliminowania robót geodezyjnych gospodarczo nieuzasadnionych,
b) sposób zapewnienia wykonawstwa dla zgłoszonych potrzeb,
c) możliwości produkcyjnych jednostek wykonawstwa geodezyjnego,
d) najszerszego wykorzystania materiałów geodezyjnych istniejących i będących w toku opracowania bądź przewidzianych w najbliższym czasie do wykonania,
e) postępowych i ekonomicznych metod pracy,
f) najbardziej ekonomicznego wykorzystania środków finansowych,
2) ustalenie wykonawców robót geodezyjnych,
3) dostosowania ustaleń wymienionych w pkt 1 i 2 do postanowień uchwały o narodowym planie gospodarczym,
4) korektę bieżącą ustaleń w zakresie zadań rzeczowych i wykonawców robót geodezyjnych,
5) inicjowanie zawierania porozumień o współpracy branżowej.
§  2.
1. Państwowe jednostki gospodarcze i organy administracji państwowej oraz jednostki spółdzielcze, posiadające zapotrzebowanie na roboty geodezyjne na terenie województwa, zobowiązane są w terminie do dnia 15 maja każdego roku zgłosić do właściwej delegatury swoje potrzeby w zakresie robót geodezyjnych na rok najbliższy i przewidywane potrzeby na następny po nim rok kalendarzowy.
2. Państwowe jednostki wykonawstwa geodezyjnego zobowiązane są zgłosić do dnia 15 maja każdego roku:
1) do delegatury właściwej ze względu na siedzibę jednostki wykonawstwa geodezyjnego - bilans zaangażowania całkowitej mocy produkcyjnej na terenie poszczególnych województw na rok najbliższy i przewidywaną zdolność produkcyjną na następny po nim rok kalendarzowy,
2) do delegatury właściwej ze względu na lokalizację roboty - zaangażowanie mocy produkcyjnej na terenie danego województwa.
3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w trybie ustalonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
4. Jednostki wymienione w ust. 1 i 2 zobowiązane są powiadomić delegaturę o zmianach potrzeb w zakresie robót geodezyjnych oraz zdolności produkcyjnej, wynikających z postanowień uchwały o narodowym planie gospodarczym, w terminie dwóch tygodni po podjęciu tej uchwały.
§  3.
1. Wojewódzka komisja planowania gospodarczego na podstawie danych, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, ustala na wniosek delegatury hierarchię potrzeb.
2. Ustalona hierarchia potrzeb stanowi dla delegatury podstawę do opracowania projektu wojewódzkiego programu robót geodezyjnych na najbliższy rok i podstawowych założeń na następny po nim rok kalendarzowy.
3. Przy ustalaniu hierarchii potrzeb należy zapewnić wykonanie robót geodezyjnych dla realizacji zadań gospodarczych i inwestycji o znaczeniu ogólnokrajowym, w zakresie uzgodnionym przez zainteresowane resorty z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.
4. W trakcie opracowania wojewódzkiego programu robót geodezyjnych, o których mowa w ust. 2, delegatura w miarę potrzeby przeprowadza konsultację z zainteresowanymi jednostkami wymienionymi w § 2 ust. 1 i 2.
5. W wojewódzkim programie robót geodezyjnych delegatura zapewnia do swej dyspozycji 5-10% rezerwę zdolności produkcyjnej przedsiębiorstw geodezyjnych, działających na terenie województwa, na ewentualne wykonanie szczególnie pilnych i ważnych gospodarczo robót geodezyjnych, których potrzeba wystąpi po zatwierdzeniu wojewódzkiego programu robót geodezyjnych na najbliższy rok.
§  4.
1. W dniach od 20 maja do 10 czerwca delegatura w porozumieniu z wojewódzką komisją planowania gospodarczego zwołuje konferencję koordynacyjną z udziałem zainteresowanych jednostek zgłaszających zapotrzebowania na roboty geodezyjne i jednostek wykonawczych, na której przedstawia projekt wojewódzkiego programu robót geodezyjnych i sposób jego realizacji.
2. Delegatura może nie zwoływać konferencji koordynacyjnej, jeżeli wszystkie istotne problemy zostały rozstrzygnięte wcześniej w drodze konsultacji z zainteresowanymi jednostkami.
§  5.
1. Delegatura w ciągu 14 dni po zakończeniu konferencji koordynacyjnej opracowuje ostateczny projekt wojewódzkiego programu robót geodezyjnych i przedkłada do zatwierdzenia wojewódzkiej komisji planowania gospodarczego.
2. Wojewódzka komisja planowania gospodarczego zatwierdza wojewódzki program robót geodezyjnych na rok najbliższy i podstawowe założenia na następny po nim rok kalendarzowy w terminie do dnia 30 czerwca, a ewentualne zmiany w tym programie wynikające z postanowień uchwały o narodowym planie gospodarczym - w terminie czterech tygodni po podjęciu tej uchwały.
§  6.
1. Delegatura przesyła wyciągi z zatwierdzonego programu robót geodezyjnych w terminie do dnia 15 lipca:
1) jednostkom, które zgłosiły zapotrzebowanie na roboty geodezyjne - w celu złożenia zamówień na roboty geodezyjne wskazanym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego,
2) jednostkom wykonawstwa geodezyjnego - w celu uwzględnienia przydzielonych robót w planach produkcyjnych.
2. Zatwierdzony wojewódzki program robót geodezyjnych jest obowiązujący dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz dla ich jednostek nadrzędnych przy opracowaniu i zatwierdzaniu planów produkcyjnych.
§  7. Jednostki wykonawstwa geodezyjnego przedstawiają delegaturze zatwierdzone plany robót geodezyjnych w części określającej zadania rzeczowe w terminie dwóch tygodni po ich zatwierdzeniu.
§  8.
1. Jednostki, których zapotrzebowanie na roboty geodezyjne objęte zostało zatwierdzonym wojewódzkim programem robót geodezyjnych, przesyłają właściwej jednostce wykonawstwa geodezyjnego w terminie do dnia 31 sierpnia zamówienia na roboty geodezyjne bądź na dokumentację techniczno-kosztorysową robót objętych programem na najbliższy rok.
2. Zamówienia na roboty geodezyjne przewidywane na następny rok kalendarzowy bądź na dokumentację techniczno-kosztorysową robót objętych programem podstawowych założeń na następny rok kalendarzowy jednostki określone w ust. 1 składają do dnia 31 grudnia.
§  9.
1. Wynikające dodatkowo w ciągu roku inne potrzeby lub zmiany zakresu bądź lokalizacji robót geodezyjnych zamieszczonych w wojewódzkim programie robót powinny być zgłoszone delegaturze, która przedstawi odpowiednie wnioski wojewódzkiej komisji planowania gospodarczego dla wprowadzenia przez nią zmian w wojewódzkim programie robót geodezyjnych.
2. O dokonanych zmianach w wojewódzkim programie robót geodezyjnych delegatura powiadamia zainteresowane jednostki wykonawstwa geodezyjnego w celu dokonania odpowiednich zmian w planach produkcyjnych tych jednostek.
3. Zmiany zakresu bądź lokalizacji robót geodezyjnych, zgłoszonych w trybie § 2 ust. 1 i 2, posiadające pełne pokrycie w mocy produkcyjnej własnej resortowej służby geodezyjnej jednostki zgłaszającej i nie powodujące zmian w realizacji potrzeb zgłoszonych przez inne resorty, nie wymagają zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w wyniku tych prac nie powstają osnowy lub mapy.
§  10. Zasady przeprowadzenia koordynacji robót geodezyjnych dla ustalenia rocznego (dwuletniego) wojewódzkiego programu robót geodezyjnych mają odpowiednie zastosowanie przy przeprowadzeniu koordynacji robót geodezyjnych dla ustalenia wieloletniego wojewódzkiego programu robót geodezyjnych.
§  11. Po zasięgnięciu opinii zainteresowanych resortów Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ustali, uwzględniając specyfikę robót geodezyjnych w poszczególnych resortach, szczegółowy zakres, sposób i tryb przeprowadzenia wieloletnich i rocznych koordynacji robót geodezyjnych oraz ustalenia wojewódzkiego programu robót.
§  12. Zgłoszenie zapotrzebowania na roboty geodezyjne stosownie do niniejszego zarządzenia nie zwalnia jednostek wykonawstwa geodezyjnego od obowiązku zgłaszania robót geodezyjnych w trybie przewidzianym w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie zgłaszania robót geodezyjnych i kartograficznych i przekazywania materiałów powstałych w wyniku tych robót organom podstawowej służby geodezyjnej i kartograficznej (Monitor Polski Nr 102, poz. 545).
§  13. Przepisy zarządzenia nie dotyczą:
1) pomiarów astronomicznych, grawimetrycznych i magnetycznych dla potrzeb geodezji,
2) prac z zakresu triangulacji państwowej,
3) niwelacji państwowej I i II klasy,
4) prac dla sporządzenia jednolitych map topograficznych kraju,
5) pomiarów geodezyjnych, które stosownie do § 15 zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych wymienionego w § 12 nie podlegają obowiązkowi zgłaszania i przekazywania materiałów geodezyjnych organom państwowej służby geodezyjnej, jeżeli pomiary te mają być wykonane dla potrzeb resortu przez własną resortową służbę geodezyjną i w wyniku tych pomiarów nie powstają mapy.
§  14. Traci moc:
1) zarządzenie nr 9 Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1964 r. w sprawie koordynacji robót geodezyjnych oraz
2) § 3 ust. 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Prezesa Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 10 stycznia 1956 r. w sprawie zasad zawierania umów o wykonanie robót geodezyjnych i kartograficznych (Monitor Polski Nr 5, poz. 40).
§  15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że w 1967 r. terminy, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, § 4 ust. 1, § 5 ust. 2, § 6 ust. 1 i § 8 ust. 1, przedłuża się o dwa miesiące.