Monitor Polski

M.P.2008.15.162

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lutego 2008 r.

UCHWAŁA Nr 26
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lutego 2008 r.
w sprawie koordynacji procesu lizbońskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Koordynatorem procesu lizbońskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "koordynatorem", jest minister właściwy do spraw gospodarki.
§  2.
1. Do zadań koordynatora należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów krajowych programów reform, zwanych dalej "KPR", i innych dokumentów towarzyszących oraz przedstawianie ich Radzie Ministrów do zatwierdzenia;
2) monitorowanie przebiegu realizacji procesu lizbońskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przygotowywanie rocznych raportów i innych dokumentów sprawozdawczych sporządzanych na potrzeby organów krajowych oraz instytucji Unii Europejskiej;
3) reprezentowanie stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w kontaktach z Komisją Europejską w sprawach związanych z procesem lizbońskim;
4) dokonywanie oceny spójności opracowanych przez organy administracji rządowej projektów dokumentów strategicznych związanych z realizacją odnowionej Strategii Lizbońskiej i KPR;
5) przygotowywanie projektów stanowisk Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do dokumentów Unii Europejskiej dotyczących odnowionej Strategii Lizbońskiej.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, koordynator wykonuje w szczególności przy pomocy Międzyresortowego Zespołu do spraw realizacji Strategii Lizbońskiej w Polsce powołanego przez Prezesa Rady Ministrów.
3. W zależności od bieżących potrzeb koordynator organizuje spotkania o charakterze konsultacyjnym z właściwymi ministrami oraz Sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej.
§  3. Koordynator jest odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących procesu lizbońskiego, w szczególności w zakresie przygotowywania propozycji reform, informowania o stanie realizacji KPR oraz działań podejmowanych na poziomie Unii Europejskiej.
§  4. Koordynator może wystąpić do Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów lub Wiceprzewodniczącego Komitetu Europejskiego Rady Ministrów o wstrzymanie postępowania w sprawie wniesionej pod obrady odpowiednio stałego komitetu Rady Ministrów lub Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, jeżeli projekt zawiera propozycje niezgodne z celami KPR.
§  5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.1)).
§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757 oraz z 2006 r. Nr 40, poz. 439.