Monitor Polski

M.P.1963.15.85

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1974 r.

UCHWAŁA Nr 61
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 1963 r.
w sprawie koordynacji działalności w zakresie zagospodarowania turystycznego kraju.

W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania turystycznego kraju oraz koordynacji działalności w tym zakresie, przewidzianej w art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i turystyki (Dz. U. Nr 10, poz. 65) - Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) 1 "urządzeniach turystyczno-wypoczynkowych" bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć obiekty budowlane przystosowane do świadczenia usług noclegowych, a także inne obiekty posiadające urządzenia służące do celów turystycznych i wypoczynkowych,
2) "prezydiach wojewódzkich rad narodowych" - należy przez to rozumieć także prezydia rad narodowych miast wyłączonych z województw,
3) "wojewódzkich komitetach kultury fizycznej i turystyki" - należy przez to rozumieć komitety kultury fizycznej i turystyki prezydiów wojewódzkich rad narodowych oraz rad narodowych miast wyłączonych z województw.
§  2.
1. Zadania w zakresie urządzeń turystyczno-wypoczynkowych, zawarte w projektach wieloletnich planów inwestycyjnych ministerstw i jednostek równorzędnych, objęte planowaniem centralnym podlegają uzgodnieniu z Głównym Komitetem Kultury Fizycznej i Turystyki.
2. Uzgodnienie zadań określonych w ust. 1 następuje po uprzednim ich zaopiniowaniu przez właściwe wojewódzkie komitety kultury fizycznej i turystyki w części dotyczącej poszczególnych województw.
3. Centralna Rada Związków Zawodowych zatwierdza plany inwestycyjne w zakresie urządzeń wypoczynkowych podległych sobie instytucji, po uprzednim ich zaopiniowaniu przez Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki.
4. Zadania w zakresie urządzeń turystyczno-wypoczynkowych, zawarte w projektach wieloletnich terenowych planów inwestycyjnych, podlegają uzgodnieniu z właściwymi wojewódzkimi komitetami kultury fizycznej i turystyki.
§  3.
1. Inwestorzy urządzeń turystyczno-wypoczynkowych przystosowanych do świadczenia usług noclegowych obowiązani są założenia projektowe tych inwestycji uzgadniać z właściwym miejscowo wojewódzkim komitetem kultury fizycznej i turystyki.
2. Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki może zastrzec przedstawienie sobie do uzgodnienia założeń projektowych inwestycji określonych rodzajów urządzeń turystyczno-wypoczynkowych.
§  4.
1. Inwestorzy urządzeń turystyczno-wypoczynkowych:
1) w powiatach posiadających szczególne walory turystyczno-wypoczynkowe,
2) nad jeziorami i zbiornikami wody o powierzchni ponad 50 ha

- obowiązani są założenia projektowe tych inwestycji uzgadniać z właściwym miejscowo wojewódzkim komitetem kultury fizycznej i turystyki.

2. Wykaz powiatów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, ustala załącznik do uchwały.
3. Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki może na wniosek zainteresowanych prezydiów wojewódzkich rad narodowych uzupełnić w drodze zarządzenia wykaz, o którym mowa w ust. 2.
4. Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki może wydawać wytyczne w sprawie zagospodarowania turystycznego powiatów wymienionych w załączniku do uchwały.
5. Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki może w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Przewodniczącym Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury określić miejscowości spośród objętych uchwałą nr 181 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie programu zagospodarowania turystycznego kraju dla turystyki zagranicznej w latach 1959-1962, w których założenia projektowe inwestycji turystyczno-wypoczynkowych podlegać będą uzgodnieniu z Głównym Komitetem Kultury Fizycznej i Turystyki.
§  5.
1. Zgoda właściwego organu państwowego nadzoru budowlanego na zmianę sposobu użytkowania urządzenia turystyczno-wypoczynkowego może być udzielona po uprzednim uzgodnieniu przez użytkownika tej zmiany z właściwym wojewódzkim komitetem kultury fizycznej i turystyki, a w granicach morskiego pasa nadbrzeżnego - również z właściwym urzędem morskim.
2. Zmiana przeznaczenia urządzenia turystyczno-wypoczynkowego, nie wymagająca zgody właściwego organu państwowego nadzoru budowlanego, może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu przez użytkownika tej zmiany z właściwym wojewódzkim komitetem kultury fizycznej i turystyki.
3. Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki określi w terminie do dnia 31 marca 1963 r. zasady i tryb rejestracji urządzeń turystyczno-wypoczynkowych.
§  6. Obowiązek uzgadniania, o którym mowa w §§ 2-5, dotyczy również organizacji spółdzielczych i społecznych, z wyjątkiem budownictwa wypoczynkowego instytucji podległych Centralnej Radzie Związków Zawodowych.
§  7.
1. Zobowiązuje się właściwe organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych do wyznaczenia i oznakowania w terminie do dnia 30 kwietnia 1964 r. odpowiednich terenów pod obozowiska turystyczne w powiatach wymienionych w załączniku do uchwały.
2. Wyznaczenie i oznakowanie terenów (ust. 1) na obszarze lasów powinno być dokonywane w porozumieniu z właściwymi okręgowymi zarządami lasów państwowych, na obszarze parków narodowych - z dyrektorami tych parków, w pobliżu wód - z właściwymi rejonami dróg wodnych, a w granicach morskiego pasa nadbrzeżnego - z właściwymi urzędami morskimi.
3. Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki określi w terminie do dnia 31 marca 1963 r. w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz Ministrem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego warunki, jakim powinny odpowiadać tereny pod obozowiska turystyczne.
4. Koszty oznakowania terenów pod obozowiska turystyczne będą pokrywane ze środków Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku.
§  8. Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki może ustalić w porozumieniu z Ministrem Oświaty wykaz miejscowości, w których organizowanie kolonii i obozów dla młodzieży szkolnej wymagać będzie uprzedniej zgody prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej.
§  9. Prezydia właściwych wojewódzkich rad narodowych w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki ustalą w terminie do dnia 15 marca 1963 r. wykaz jednostek osadniczych o charakterze turystyczno-wypoczynkowym, dla których należy w latach 1963-1965 sporządzić plany zagospodarowania przestrzennego.
§  10.
1. Przewodniczący Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Ministrem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w terminie do dnia 30 czerwca 1963 r.:
1) wyda wytyczne co do opracowania planów, o których mowa w § 9, uwzględniające w szczególności konieczność zapewnienia odpowiednich terenów dla uspołecznionego budownictwa turystyczno-wypoczynkowego,
2) określi zasady zagospodarowania terenów pod budownictwo turystyczno-wypoczynkowe.
2. Prezydia właściwych wojewódzkich rad narodowych zapewnią realizację zadań określonych przez Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w wykonaniu przepisów ust. 1.
§  11.
1. W sprawach zagospodarowania miejscowości dla potrzeb wypoczynku świątecznego i wypoczynku po pracy Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki działa w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych, a wojewódzkie komitety kultury fizycznej i turystyki - z wojewódzkimi komisjami związków zawodowych.
2. W sprawach zagospodarowania turystycznego miejscowości uzdrowiskowych Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki działa w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, a wojewódzkie komitety kultury fizycznej i turystyki - z wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi.
3. W sprawach zagospodarowania turystycznego terenów zabytkowych Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki działa w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki, a wojewódzkie komitety kultury fizycznej i turystyki - z wojewódzkimi konserwatorami zabytków.
§  12. Zasady koordynowania działalności resortu obrony narodowej w zakresie budownictwa turystyczno-wypoczynkowego określą Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Minister Obrony Narodowej.
§  13. Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz właściwym ministrom i prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
§  14. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  2

WYKAZ POWIATÓW POSIADAJĄCYCH SZCZEGÓLNE WALORY TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWE

1.Województwo białostockie:
powiataugustowski,
"ełcki,
"suwalski.
2.Województwo bydgoskie:
powiatbrodnicki,
"bydgoski,
"chojnicki,
"inowrocławski,
"świecki,
"tucholski.
Toruń p. m.
3.Województwo gdańskie:
powiatelbląski,
Gdańsk p. m.,
"gdański,
Gdynia p. m.,
"kartuski,
"kościerski,
"lęborski,
"nowodworsko-gdański,
"pucki,
Sopot p. m.
4.Województwo katowickie:
powiat bielski,
"cieszyński.
5.Województwo kieleckie:
powiatkielecki.
6.Województwo koszalińskie:
powiatkołobrzeski,
"koszaliński,
"sławieński,
"słupski,
"szczecinecki.
7.Województwo krakowskie:
powiatkrakowski,
"limanowski,
"myślenicki,
"nowosądecki,
"nowotarski,
"suski,
Zakopane p. m.,
"żywiecki.
8.Województwo lubelskie:
powiatpuławski
Zamość p. m.
9.Województwo olsztyńskie:
powiatgiżycki,
"iławski,
"mrągowski,
"ostródzki,
"piski,
"węgorzewski.
10.Województwo opolskie:
powiatnyski.
11.Województwo poznańskie:
powiatpoznański.
12.Województwo rzeszowskie:
powiatgorlicki,
"krośnieński,
"leski,
"sanocki,
"ustrzycki.
13.Województwo szczecińskie:
powiatgryficki
"kamieński,
"woliński.
14.Województwo warszawskie:
powiatgostyniński,
"nowodworski,
Otwock p. m.,
Płock p. m.
15.Województwo wrocławskie:
powiatbystrzycki,
"jeleniogórski,
"kamiennogórski,
"kłodzki,
"lwówecki,
"noworudzki,
"trzebnicki,
"wałbrzyski.
16.Województwo zielonogórskie:
powiatświebodziński
"wschowski.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 uchwały nr 267 z dnia 30 listopada 1973 r. (M.P.73.55.305) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1974 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1965 r. w sprawie uzupełnienia wykazu powiatów posiadających szczególne walory turystyczno-wypoczynkowe (M.P.66.1.13) z dniem 13 stycznia 1966 r.