Kontrola jakości materiału siewnego.

Monitor Polski

M.P.1980.17.85

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 27 czerwca 1980 r.
w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.

Na podstawie art. 10 ust. 3 i art. 14 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o hodowli roślin i nasiennictwie (Dz. U. Nr 10, poz. 54) zarządza się, co następuje:
Kontrola jakości materiału siewnego, zwana dalej "kontrolą", polega na sprawdzaniu i uznawaniu go za kwalifikowany lub handlowy.
Kontrola obejmuje:
1)
kwalifikację polową plantacji nasiennych, zwaną dalej "kwalifikacją polową",
2)
ocenę laboratoryjną nasion,
3)
ocenę zdrowotności sadzeniaków ziemniaka, zwaną dalej "oceną weryfikacyjną",
4)
ocenę dosortowania sadzeniaków ziemniaka oraz sadzonek roślin wieloletnich, zwaną dalej "oceną dosortowania",
5)
ocenę porównawczą tożsamości oraz czystości gatunkowej i odmianowej materiału siewnego, zwaną dalej "oceną porównawczą".
Kontrolę wykonują:
1)
okręgowe inspektoraty Inspekcji Nasiennej, zwane dalej "inspektoratami",
2)
jednostki organizacyjne prowadzące kontraktację materiału siewnego, zwane dalej "jednostkami organizacyjnymi", w zakresie:
a)
oceny laboratoryjnej i oceny dosortowania materiału siewnego niekwalifikowanego w celu wprowadzenia go do obrotu jako handlowy,
b)
oceny dosortowania sadzeniaków ziemniaka zakwalifikowanych w stopniu oryginału, klasy A, B i C, w celu wprowadzenia tych sadzeniaków do obrotu w kraju.
1.
Materiał siewny, który ma być uznany za kwalifikowany, podlega:
1)
kwalifikacji polowej plantacji obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym matecznym bądź kwalifikowanym,
2)
ocenie laboratoryjnej nasion pochodzących z plantacji zakwalifikowanych polowo,
3)
ocenie dosortowania materiału siewnego z plantacji zakwalifikowanych polowo.
2.
Materiał siewny, o którym mowa w ust. 1, może podlegać ponadto ocenie weryfikacyjnej i porównawczej.
3.
Materiał siewny, który ma być uznany za handlowy, podlega wyłącznie ocenie laboratoryjnej bądź ocenie dosortowania.
4.
Na podstawie wyników kontroli, o której mowa w ust. 1-3, wydawane są:
1)
świadectwa kwalifikacji dla plantacji nasiennych i materiału siewnego uznanego za kwalifikowany,
2)
świadectwa wartości siewnej dla materiału siewnego handlowego.
1.
Kwalifikację polową i ocenę dosortowania (§ 2 pkt 1 i 4) wykonują urzędowi kwalifikatorzy działający w imieniu inspektoratów.
2.
Ocenę dosortowania sadzeniaków ziemniaka zakwalifikowanych w stopniu oryginału, klasy A, B i C wykonują zakładowi kwalifikatorzy działający w imieniu jednostek organizacyjnych.
1.
Oceny laboratoryjnej, weryfikacyjnej i porównawczej (§ 2 pkt 2, 3 i 5) dokonują inspektoraty na podstawie badania próbek materiału siewnego.
2.
Próbki materiału siewnego pobierają:
1)
urzędowi próbobiorcy, działający w imieniu stacji oceny nasion, należących do Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA) - w odniesieniu do materiału siewnego przeznaczonego do obrotu z zagranicą,
2)
urzędowi próbobiorcy, działający na zlecenie osób i jednostek zgłaszających do kontroli materiał siewny przeznaczony do obrotu krajowego,
3)
zakładowi próbobiorcy, działający w imieniu jednostek organizacyjnych - w odniesieniu do kontraktowanego przez te jednostki materiału siewnego przeznaczonego do obrotu krajowego, z wyłączeniem materiału objętego oceną porównawczą.
Kwalifikatorem lub próbobiorcą może być osoba, która odbyła przeszkolenie oraz uzyskała odpowiednie uprawnienia do kontroli, nadane jej przez inspektorat; w odniesieniu do zakładowych kwalifikatorów i próbobiorców nadawanie uprawnień następuje na wniosek zainteresowanych jednostek organizacyjnych.
1.
Za czynności wykonywane przez inspektoraty na rzecz osób i jednostek zgłaszających materiał siewny do kontroli ustala się opłaty określone w załączniku nr 1 do zarządzenia; z opłat tych wynagradza się urzędowych kwalifikatorów według stawek określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia.
2.
Próbobiorców wynagradzają jednostki zlecające im pobieranie próbek według stawek określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 lutego 1970 r. w sprawie urzędowej kontroli jakości materiału siewnego (Monitor Polski z 1970 r. Nr 6, poz. 56, z 1971 r. Nr 27, poz. 173 i z 1973 r. Nr 33, poz. 203).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  1 OPŁATY ZA KONTROLĘ MATERIAŁU SIEWNEGO.

§  1.
Opłaty za kontrolę materiału siewnego wynoszą:
1)
za kwalifikację polową:
a)
za każdą lustrację plantacji nasiennej o powierzchni do 1 ha - 250 zł,
b)
za każdą lustrację plantacji nasiennej o powierzchni powyżej 1 ha do 5 ha - 300 zł,
c)
za każdą lustrację plantacji nasiennej o powierzchni powyżej 5 ha - opłata, o której mowa pod lit. b), zwiększona o 50 zł za każde całe lub rozpoczęte 5 ha,
d)
za każdą lustrację 1 m2 upraw nasiennych prowadzonych pod osłoną - 4 zł,
e)
za każdą lustrację plantacji nasiennej odmian mieszańcowych - opłaty określone pod lit. a), b), c) i d), zwiększone o 100%,
2)
za ocenę laboratoryjną nasion:
a)
za oznaczenie w próbce średniej cech jakościowych określonych Polską Normą lub normą branżową, z wyjątkiem oznaczeń, o których mowa pod lit. b), c) i d) - 500 zł,
b)
za oznaczenie w próbce średniej ploidalności lub porażenia nasion przez choroby - 600 zł,
c)
za oznaczenie w próbce średniej żywotności nasion metodą biochemiczną (oznaczenie pełne) lub wigoru nasion - 500 zł,
d)
za oznaczenie w próbce średniej zawartości kwasu erukowego lub glukozynolanów - 1.500 zł,
e)
za oznaczenie w próbce średniej jednej cechy jakościowej, z wyjątkiem oznaczeń, o których mowa pod lit. b), c) i d) - 150 zł,
f)
za oznaczenia specjalne w próbce jednostkowej - 100 zł,
3)
za ocenę dosortowania jednej partii sadzeniaków ziemniaka oraz sadzonek roślin wieloletnich - 280 zł,
4)
za ocenę weryfikacyjną 100 bulw sadzeniaków ziemniaka przeprowadzoną:
a)
metodą próby oczkowej - 1.000 zł,
b)
testem serologicznym, biologicznym lub barwnym - 600 zł.
§  2.
Jeżeli kwalifikacja polowa lub ocena dosortowania nie może być dokonana z przyczyn niezależnych od organu kontrolnego, zawinionych przez zgłaszającego materiał siewny do kontroli, opłata od każdej zgłoszonej plantacji nasiennej bądź partii sadzeniaków ziemniaka oraz sadzonek roślin wieloletnich wynosi 300 zł.
§  3.
Opłaty za etykiety i plomby Inspekcji Nasiennej wynoszą:
1)
za etykiety do jednego opakowania materiału siewnego:
a)
za komplet etykiet (zewnątrz i wewnątrz opakowania) - 15 zł,
b)
za etykietę zewnętrzną - 10 zł,
2)
za jedną plombę - 3 zł.
§  4.
1.
W razie powtórnej kontroli materiału siewnego, wykonywanej na żądanie oraz w wyniku odwołań, stosuje się opłaty określonej w § 1 pkt 1, 2 i 3, a w wypadku oceny, o której mowa w § 1 pkt 4 - opłaty zwiększone o 100%.
2.
Opłatę wnosi się wraz z odwołaniem. W razie uwzględnienia odwołania opłata podlega zwrotowi.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  2 STAWKI WYNAGRODZEŃ URZĘDOWYCH KWALIFIKATORÓW

§  1.
Urzędowym kwalifikatorom przysługuje wynagrodzenie:
1)
za jedną lustrację plantacji nasiennej:
a)
o powierzchni do 1 ha:
w 1987 r. - 200 zł,
od dnia 1 stycznia 1988 r. - 250 zł,
b)
o powierzchni od 1 ha do 5 ha - wynagrodzenie, o którym mowa pod lit. a), zwiększone o 50 zł,
c)
o powierzchni powyżej 5 ha - wynagrodzenie, o którym mowa pod lit b), zwiększone o 40 zł za każde całe lub rozpoczęte 5 ha,
2)
za jedną lustrację 1 m2 upraw nasiennych roślin prowadzonych pod osłoną - 1,50 zł,
3)
za jedną lustrację plantacji lub upraw nasiennych odmian mieszańcowych - wynagrodzenie określone w pkt 1 i 2, zwiększone o 100%,
4)
za kwalifikację polową wymagającą dwóch lub więcej lustracji plantacji nasiennych - wynagrodzenie oddzielnie za każdą lustrację, według stawek określonych w pkt 1, 2 i 3,
5)
za ocenę dosortowania jednej partii sadzeniaków ziemniaka lub sadzonek roślin wieloletnich - 220 zł,
6)
za sprawdzenie w punkcie granicznym jakości jednej partii sadzeniaków ziemniaka przeznaczonych na eksport lub pochodzących z importu - 150 zł oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7)
za nadzór nad plombowaniem jednego opakowania materiału siewnego, dokonywanym przy ocenie dosortowania - 0,70 zł,
8)
za opracowanie (w rękopisie) katalogów plantacji nasiennych objętych kwalifikacją polową, za każdą pozycję w katalogu - 6 zł.
§  2.
Jeżeli urzędowy kwalifikator z przyczyn niezależnych od siebie, a zawinionych przez zgłaszającego materiał siewny do kontroli, nie może dokonać czynności kontrolnych, przysługuje mu zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 150 zł od każdej zgłoszonej plantacji nasiennej bądź partii sadzeniaków ziemniaka oraz sadzonek roślin wieloletnich.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  3 STAWKI WYNAGRODZEŃ PRÓBOBIORCÓW

§  1.
1.
Próbobiorcom przysługuje wynagrodzenie:
1)
za pobieranie próbek nasion:
a)
za każdą próbkę średnią, pobraną z pierwszej partii nasion w danym dniu oraz w danej miejscowości - 180 zł,
b)
za każdą próbkę średnią, pobraną z następnych partii nasion w tym samym dniu i w tej samej miejscowości co z pierwszej partii - 40 zł,
c)
za każdą próbkę jednostkową, pobraną z pojedynczego opakowania z partii nasion podlegających badaniom specjalnym - 5 zł,
2)
za pobranie próbki sadzeniaków ziemniaka w liczbie:
z plantacjiz kopca lub pryzmy
a)120 bulw -250 zł170 zł,
b)240 " -330 zł220 zł,
c)360 " -410 zł270 zł,
d)480 " -490 zł320 zł,
e)720 " -570 zł370 zł,
f)960 " -650 zł420 zł.
2.
Zakładowym próbobiorcom nie przysługuje wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 1 w razie pobierania próbek w jednostkach organizacyjnych, w których są zatrudnieni.
§  2.
Urzędowym próbobiorcom za nadzór nad plombowaniem jednego opakowania materiału siewnego, dokonywanym przy pobieraniu próbek, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,70 zł.
§  3.
Urzędowym próbobiorcom, działającym w imieniu stacji oceny nasion należących do Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA), przysługuje 50% wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 i 100% wynagrodzenia określonego w § 2 oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  4.
Jeżeli próbobiorca z przyczyn niezależnych od siebie, a zawinionych przez zgłaszającego materiał siewny do kontroli, nie może pobrać próbki, otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 300 zł, a działający w imieniu stacji oceny nasion, o których mowa w § 3, także zwrot kosztów przejazdu i noclegów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 sierpnia 1981 r. (M.P.81.22.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 września 1981 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 czerwca 1983 r. (M.P.83.20.116) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 czerwca 1983 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 kwietnia 1985 r. (M.P.85.10.86) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 maja 1985 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 maja 1987 r. (M.P.87.15.135) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 1987 r.

2 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 czerwca 1983 r. (M.P.83.20.116) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 czerwca 1983 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 kwietnia 1985 r. (M.P.85.10.86) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 maja 1985 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 maja 1987 r. (M.P.87.15.135) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 1987 r.

3 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 czerwca 1983 r. (M.P.83.20.116) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 czerwca 1983 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 kwietnia 1985 r. (M.P.85.10.86) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 maja 1985 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 maja 1987 r. (M.P.87.15.135) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 1987 r.