Kontraktacja zbóż.

Monitor Polski

M.P.1971.21.137

Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1971 r.

UCHWAŁA Nr 66
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 kwietnia 1971 r.
w sprawie kontraktacji zbóż.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Indywidualnym gospodarstwom rolnym, rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, kółkom rolniczym oraz zespołom uprawowym, które zakontraktują pod uprawę zbóż konsumpcyjnych co najmniej 20% obszaru gruntów ornych gospodarstwa i wykonają ustalone w umowie minimum dostawy, przysługuje premia w gotówce w wysokości 50 zł za każde 100 kg zboża sprzedanego ponad ilości wynikające z minimum dostawy przypadającej z 20% obszaru gruntów ornych gospodarstwa.
2.
Do obszaru gruntów ornych gospodarstw rolnych wlicza się grunty własne, grunty dzierżawione, jak również grunty Państwowego Funduszu Ziemi i inne, będące w zagospodarowaniu lub użytkowaniu - zarejestrowane w urzędowej ewidencji gruntów.
3.
Minimum sprzedaży zbóż z l zakontraktowanego hektara ustala się na podstawie wskaźnika bonitacji gruntów ornych w gospodarstwie:
1)
dla gospodarstw o wskaźniku bonitacji

powyżej 1,1 - minimum sprzedaży zboża wynosi - 15 q/ha,

2)
dla gospodarstw o wskaźniku bonitacji

powyżej 1 do 1,1 - minimum sprzedaży zboża wynosi - 12 q/ha,

3)
dla gospodarstw o wskaźniku bonitacji

powyżej 0,8 do 1,0 - minimum sprzedaży zboża wynosi - 10 q/ha,

4)
dla gospodarstw o wskaźniku bonitacji 0,8 i poniżej - minimum

sprzedaży zboża wynosi - 8 q/ha.

4.
Wskaźnik bonitacji (ust. 3) oblicza się dzieląc liczbę hektarów przeliczeniowych przez liczbę hektarów fizycznych gruntów ornych gospodarstw.
5.
Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Spożywczego i Skupu może w uzasadnionych wypadkach obniżyć ustalone minimum sprzedaży (ust. 3) w poszczególnych rejonach kraju.
6.
Minimum sprzedaży gryki z l zakontraktowanego hektara ustala się w wysokości 6 q.
1.
Producenci kontraktujący jęczmień browarny mogą zaliczać sprzedane ponad minimum (§ 1 ust. 3) ilości jęczmienia browarnego na poczet wykonania obowiązkowych dostaw. Jęczmień ten producenci mogą dostarczać na poczet obowiązkowych dostaw przed wykonaniem umowy kontraktacji zbóż, z tym jednak że nie zwalnia to ich z obowiązku pełnego wykonania tej umowy.
2.
Za sprzedane ilości jęczmienia browarnego zaliczane na poczet obowiązkowych dostaw (ust. 1) nie przysługuje premia, o której mowa w § 1 ust. 1.
3.
Producentom kontraktującym grykę przysługiwać będą, niezależnie od uprawnień wynikających z dotychczasowych warunków kontraktacji tej uprawy, przywileje stosowane w kontraktacji zbóż, przewidziane w niniejszej uchwale, z tym że za ilości gryki dostarczonej jako zamiennik na poczet obowiązkowych dostaw zbóż nie będzie przysługiwać premia 50-złotowa, o której mowa w § 1 ust. 1.
1.
Producenci kontraktujący zboże mają prawo zakupu nawozów mineralnych na warunkach bezprocentowego kredytu towarowego. Wysokość kredytu towarowego ustalana będzie w granicach wartości nawozów, przysługujących z tytułu zawartej umowy kontraktacyjnej.
2.
Jeżeli nawozy mineralne przysługujące producentowi z tytułu umowy kontraktacyjnej w ramach bezprocentowego kredytu towarowego są sprzedawane w pełnych workach pakowanych fabrycznie i z tego tytułu powstanie nadwyżka w stosunku do ilości nawozów wynikającej z umowy, sumę bezprocentowego kredytu towarowego ustala się w wysokości odpowiadającej wartości nawozów zawartych w tych pełnych workach.
1.
Producentom, którzy wywiążą się z zawartych umów kontraktacji zbóż, przysługuje bonifikata od cen nawozów mineralnych w wysokości 40%, niezależnie od sezonowych obniżek cen na nawozy.
2.
Bonifikatą od cen (ust. l) objęte będą nawozy zakupione przez producenta zarówno w ramach bezprocentowego kredytu towarowego (§ 3), jak i za gotówkę.
1.
Gminne spółdzielnie zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" zobowiązane są do zorganizowania odbioru i nieodpłatnego transportu zbóż bezpośrednio od producentów, którzy zgłoszą jednorazową sprzedaż co najmniej 3 ton zboża ze swego gospodarstwa w ramach kontraktacji i obowiązkowych dostaw.
2.
Koszty związane z transportem zbóż bezpośrednio od producentów (ust. l) będą refundowane gminnym spółdzielniom zrzeszonym w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" przez przedsiębiorstwa podległe Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ".
Minister Finansów zapewni dla spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska":
1)
bezprocentowy kredyt bankowy na sprzedaż nawozów mineralnych producentom kontraktującym zboże,
2)
środki finansowe z budżetu Państwa na wyrównanie bonifikat od cen nawozów udzielanych producentom z tytułu kontraktacji zbóż (§ 4).
1.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 379 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1966 r. w sprawie kontraktacji zbóż, z wyjątkiem § 11, zmieniona uchwałami nr 253 z dnia 12 sierpnia 1968 r., nr 182 z dnia 1 października 1969 r. oraz nr 115 z dnia 28 lipca 1970 r.,
2)
uchwała nr 232 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1968 r. w sprawie poprawy warunków kontraktacji gryki.
2.
Przepisy uchwał wymienionych w ust. 1 zachowują jednak moc w stosunku do kontraktacji zbóż ze zbiorów do 1971 r. włącznie.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Rolnictwa, Finansów, Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Prezesowi Zarządu Głównego Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się do kontraktacji zbóż ze zbiorów od 1972 r. począwszy.