Konieczność przeprowadzenia przetargu.

Monitor Polski

M.P.2017.1039

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 14 listopada 2017 r.
o konieczności przeprowadzenia przetargu

Na podstawie art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819), zwanej dalej "ustawą", ogłaszam informację o konieczności przeprowadzenia przetargu.
I.
Ogłoszenie dotyczy konieczności przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w postępowaniu zapoczątkowanym ogłoszeniem Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. poz. 203), dotyczącym stacji nadawczej w Świnoujściu w województwie zachodniopomorskim, częstotliwość 89,2 MHz, wśród następujących wnioskodawców:
1)
Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wniosek nr DR.4110.9.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.;
2)
Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wniosek nr DR.4110.11.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.;
3)
Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wniosek nr DR.4110.24.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.;
4)
Radio ESKA S.A. z siedzibą w Warszawie, wniosek nr DR.4110.26.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.
II.
Minimalna opłata, za którą może być udzielona koncesja, o której mowa w pkt 1, wynosi 16 817 zł 1  (słownie: szesnaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych).
III.
Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem "Oferta przetargowa M.P. poz. 203" można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - pokój A1, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godz. 1000-1500, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
IV.
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy oferty mają zawierać:
1)
firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
2)
deklarowaną wysokość opłaty za udzielenie koncesji.
V.
Określa się wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych), które powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 98 1130 1017 0020 0639 8290 0002. Dla skuteczności wniesienia wadium decydujący będzie moment zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
VI.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.
1 Minimalna opłata za udzielenie koncesji została ustalona na podstawie § 1 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. poz. 1370) oraz pkt III ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2017 r. (M.P. poz. 1011), przy przyjęciu zasięgu stacji nadawczej w Świnoujściu 89,2 MHz w liczbie 33 000 osób. Zasięg stacji nadawczej obliczono dla parametrów przyjętych na podstawie postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WRF-073-18/12 (4) z dnia 12 kwietnia 2013 r. Liczba mieszkańców objęta zasięgiem programu została obliczona na podstawie § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny (Dz. U. poz. 1284 oraz z 2016 r. poz. 2026).