§ 5. - Komitet Sterujący do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu.

Monitor Polski

M.P.2008.86.759

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 2015 r.
§  5.
1.
Przewodniczący:
1) 2
zwołuje posiedzenia Komitetu i ustala porządek obrad, nie rzadziej niż co 3 miesiące;
2)
przewodniczy posiedzeniom.
2.
W razie nieobecności przewodniczącego posiedzenia Komitetu zwołuje oraz przewodniczy im osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród członków Komitetu.
3.
Zawiadomienia o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komitetu oraz materiały dotyczące posiedzenia przewodniczący albo osoba wyznaczona przez przewodniczącego, o której mowa w ust. 2, przesyła członkom pocztą (listem poleconym), faksem lub za pomocą elektronicznych nośników informatycznych, na co najmniej 2 dni przed posiedzeniem pod wskazanym do korespondencji adresem.
2 § 5 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 13 z dnia 2 marca 2015 r. (M.P.2015.256) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2015 r.