§ 3. - Komitet Sterujący do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu.

Monitor Polski

M.P.2008.86.759

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 2015 r.
§  3. 1
 
1.
W skład Komitetu wchodzą:
1)
przewodniczący - Minister Skarbu Państwa;
2)
pozostali członkowie:
a)
po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Ministra Gospodarki,
Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
Ministra Obrony Narodowej,
Ministra Skarbu Państwa,
Ministra Spraw Wewnętrznych,
Ministra Spraw Zagranicznych,
Ministra Środowiska,
b)
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
c)
Wojewoda Zachodniopomorski,
d)
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
e)
Prezydent Miasta Świnoujście,
f)
Prezes Zarządu spółki "Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście" S.A. z siedzibą w Szczecinie,
g)
Prezes Zarządu spółki "Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM" S.A. z siedzibą w Warszawie,
h)
Prezes Zarządu spółki "Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo" S.A. z siedzibą w Warszawie,
i)
Prezes Zarządu spółki "Polskie LNG" S.A. z siedzibą w Świnoujściu;
3)
sekretarz - dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa właściwej w sprawach wykonywania zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami sektora gazowego.
2.
Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d-i, stają się członkami Komitetu po wyrażeniu pisemnej zgody na udział w jego pracach.
3.
Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b-i, za zgodą przewodniczącego, mogą wyznaczyć do udziału w pracach Komitetu swoich przedstawicieli.
1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 13 z dnia 2 marca 2015 r. (M.P.2015.256) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2015 r.