§ 10. - Komitet Sterujący do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu.

Monitor Polski

M.P.2008.86.759

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 2015 r.
§  10.
1.
Udział osób, o których mowa w § 3 i 4, lub ich przedstawicieli w pracach Komitetu jest nieodpłatny.
2.
Koszty delegacji członków Komitetu ponoszą właściwe jednostki delegujące.