Komitet Sterujący do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu.

Monitor Polski

M.P.2008.86.759

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 125
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1.
Powołuje się Komitet Sterujący do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu, zwany dalej "Komitetem".
2.
Komitet jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
Zadaniem Komitetu jest:
1)
zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej oraz ich współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji Projektu Terminal LNG w Świnoujściu, polegającego na budowie terminalu do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu, budowie falochronu osłonowego portu zewnętrznego oraz stanowiska statkowego wraz z konstrukcją morską na potrzeby terminalu w porcie zewnętrznym Zespołu Portów Szczecin - Świnoujście;
2)
opracowywanie propozycji działań mających na celu realizację zadania, o którym mowa w pkt 1.
 
1.
W skład Komitetu wchodzą:
1)
przewodniczący - Minister Skarbu Państwa;
2)
pozostali członkowie:
a)
po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Ministra Gospodarki,
Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
Ministra Obrony Narodowej,
Ministra Skarbu Państwa,
Ministra Spraw Wewnętrznych,
Ministra Spraw Zagranicznych,
Ministra Środowiska,
b)
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
c)
Wojewoda Zachodniopomorski,
d)
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
e)
Prezydent Miasta Świnoujście,
f)
Prezes Zarządu spółki "Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście" S.A. z siedzibą w Szczecinie,
g)
Prezes Zarządu spółki "Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM" S.A. z siedzibą w Warszawie,
h)
Prezes Zarządu spółki "Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo" S.A. z siedzibą w Warszawie,
i)
Prezes Zarządu spółki "Polskie LNG" S.A. z siedzibą w Świnoujściu;
3)
sekretarz - dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa właściwej w sprawach wykonywania zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami sektora gazowego.
2.
Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d-i, stają się członkami Komitetu po wyrażeniu pisemnej zgody na udział w jego pracach.
3.
Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b-i, za zgodą przewodniczącego, mogą wyznaczyć do udziału w pracach Komitetu swoich przedstawicieli.
Za zgodą przewodniczącego, w posiedzeniach Komitetu doraźnie mogą brać udział inne osoby niż wymienione w § 3, z głosem doradczym.
1.
Przewodniczący:
1) 2
zwołuje posiedzenia Komitetu i ustala porządek obrad, nie rzadziej niż co 3 miesiące;
2)
przewodniczy posiedzeniom.
2.
W razie nieobecności przewodniczącego posiedzenia Komitetu zwołuje oraz przewodniczy im osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród członków Komitetu.
3.
Zawiadomienia o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komitetu oraz materiały dotyczące posiedzenia przewodniczący albo osoba wyznaczona przez przewodniczącego, o której mowa w ust. 2, przesyła członkom pocztą (listem poleconym), faksem lub za pomocą elektronicznych nośników informatycznych, na co najmniej 2 dni przed posiedzeniem pod wskazanym do korespondencji adresem.
W celu realizacji zadań Komitetu przewodniczący może:
1)
tworzyć zespoły i grupy robocze;
2)
korzystać z pomocy doradców i ekspertów.
 
1.
Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
2.
Tematy będące przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komitetu są zgodne z ustalonym porządkiem obrad.
3.
Posiedzenia Komitetu odbywają się przy obecności przewodniczącego albo osoby wyznaczonej przez przewodniczącego, o której mowa w § 5 ust. 2, oraz co najmniej połowy członków Komitetu.
4.
Rozstrzygnięcia Komitetu w formie uchwał są podejmowane zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów - rozstrzyga głos przewodniczącego.
Stałym punktem posiedzenia Komitetu jest informacja członków Komitetu, którzy realizują inwestycje w zakresie terminalu oraz wykonują inne zadania na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501), na temat realizacji zadań związanych z Projektem Terminal LNG w Świnoujściu.
1.
Z posiedzenia Komitetu sekretarz sporządza protokół.
2.
Przewodniczący składa Prezesowi Rady Ministrów kopie protokołów z posiedzeń Komitetu.
Organy administracji rządowej współpracują z Komitetem i udzielają mu pomocy w realizacji jego zadań.
Komitet jest powołany na okres wykonywania zadań określonych w § 2, jednak nie dłuższy niż do dnia uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń koniecznych do uruchomienia przemysłowej eksploatacji terminalu, o którym mowa w § 2.
1.
Udział osób, o których mowa w § 3 i 4, lub ich przedstawicieli w pracach Komitetu jest nieodpłatny.
2.
Koszty delegacji członków Komitetu ponoszą właściwe jednostki delegujące.
Obsługę prac Komitetu zapewnia Ministerstwo Skarbu Państwa.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 13 z dnia 2 marca 2015 r. (M.P.2015.256) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2015 r.
2 § 5 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 13 z dnia 2 marca 2015 r. (M.P.2015.256) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2015 r.
3 § 6a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 13 z dnia 2 marca 2015 r. (M.P.2015.256) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2015 r.
4 § 6b dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 13 z dnia 2 marca 2015 r. (M.P.2015.256) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2015 r.