Monitor Polski

M.P.2018.253

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Komitet Sterujący do spraw Projektu e-Dowód, zwany dalej "Komitetem", którego celem jest koordynacja działań mających na celu wdrożenie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną na podstawie dokumentu "Koncepcja e-Dowód - kontynuacja projektu pl.ID i realizacja projektów powiązanych".
2.  Komitet jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2.  Do zadań Komitetu należy:
1) określanie kierunku prowadzonych prac w celu realizacji zadań wskazanych w dokumencie "Koncepcja e-Dowód - kontynuacja projektu pl.ID i realizacja projektów powiązanych";
2) koordynowanie i monitorowanie prac projektowych realizowanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Cyfryzacji w ramach Projektu e-Dowód zgodnie z zakresem określonym w dokumencie "Koncepcja e-Dowód - kontynuacja projektu pl.ID i realizacja projektów powiązanych";
3) opracowywanie propozycji działań w zakresie wdrażania produktów Projektu e-Dowód oraz utrzymania i doskonalenia wdrażanych rozwiązań;
4) wydawanie wytycznych i przedstawianie założeń niezbędnych dla realizacji Projektu e-Dowód;
5) monitorowanie postępów w realizacji Projektu e-Dowód;
6) monitorowanie prac nad przygotowaniem projektów rozwiązań prawnych i organizacyjnych w celu uruchomienia wydawania dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-Dowodu);
7) monitorowanie:
a) postępu wydawania e-Dowodów,
b) satysfakcji osób używających e-Dowodu,
c) jakości oprogramowania oraz obsługi obywatela.
§  3. 
1.  W skład Komitetu wchodzą:
1) przewodniczący Komitetu - przedstawiciel Ministra Cyfryzacji w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu;
2) zastępca przewodniczącego Komitetu - przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu;
3) pozostali członkowie Komitetu:
a) przedstawiciel Ministra Zdrowia w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
b) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo jego zastępca.
2.  W trakcie nieobecności przewodniczącego Komitetu jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego Komitetu.
3.  Do zadań przewodniczącego Komitetu należy:
1) powoływanie Kierownika Projektu e-Dowód oraz sekretarza Komitetu, a także przewodniczących grup roboczych, o ile takie zostaną powołane;
2) zwoływanie posiedzeń Komitetu;
3) kierowanie pracami Komitetu;
4) przedstawianie Ministrowi Cyfryzacji informacji o stanie realizacji Projektu e-Dowód;
5) przedstawianie, wraz z zastępcą przewodniczącego Komitetu, Radzie Ministrów sprawozdania z prac Komitetu.
4.  Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
§  4. 
1.  Obsługę organizacyjno-techniczną prac Komitetu zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji.
2.  Posiedzenia Komitetu przygotowuje i obsługuje sekretarz Komitetu będący pracownikiem Ministerstwa Cyfryzacji.
3.  Do zadań sekretarza Komitetu należy:
1) zapewnianie właściwego przygotowania i sprawnej obsługi posiedzeń Komitetu, w tym:
a) przygotowanie projektu porządku posiedzenia oraz koordynacja przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, w szczególności projektów uchwał,
b) sporządzenie listy obecności na posiedzeniu Komitetu,
c) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komitetu, zawierającego w szczególności:
porządek posiedzenia,
imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu,
wnioski osób biorących udział w posiedzeniu,
odpisy uchwał Komitetu podjętych podczas posiedzenia,
inne ustalenia Komitetu i przewodniczącego Komitetu;
2) uczestniczenie w posiedzeniach Komitetu;
3) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komitetu, w szczególności uchwał i protokołów z posiedzeń;
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez przewodniczącego Komitetu.
§  5. 
1.  Przewodniczący Komitetu może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu powoływać grupy robocze oraz korzystać z pomocy doradców i ekspertów, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do realizacji Projektu e-Dowód.
2.  Do udziału w pracach Komitetu mogą być zapraszane, z inicjatywy przewodniczącego Komitetu, również inne osoby.
3.  Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są zapraszane na posiedzenia Komitetu przez przewodniczącego Komitetu.
4.  W posiedzeniach Komitetu uczestniczy, bez prawa głosu, Kierownik Projektu w Ministerstwie Cyfryzacji, koordynujący bieżące prace nad Projektem e-Dowód oraz współpracujący z wyznaczonymi przedstawicielami ministerstw oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację tego projektu.
§  6. 
1.  Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniu w drodze uzgodnienia stanowiska. W przypadku braku uzgodnienia stanowiska rozstrzygają wspólnie przewodniczący Komitetu i zastępca przewodniczącego Komitetu.
2.  Sekretarzowi Komitetu oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Komitetu, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2, nie przysługuje prawo głosu przy podejmowaniu uchwał.
§  7.  Wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Komitetu pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Cyfryzacji.
§  8.  Udział w pracach Komitetu jest nieodpłatny.
§  9. 
1.  Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu przedstawia się Radzie Ministrów raz na 6 miesięcy, natomiast sprawozdanie roczne przedstawia się w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie.
2.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, w szczególności powinny zawierać:
1) dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Komitetu, okres objęty sprawozdaniem);
2) wskazanie liczby i terminów odbytych posiedzeń Komitetu;
3) określenie postępów w pracach Komitetu w odniesieniu do zadań wynikających z zarządzenia;
4) wnioski i rekomendacje wynikające z prac Komitetu;
5) informacje dotyczące celowości dalszego działania Komitetu;
6) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Komitetu.
§  10.  Pierwsze sprawozdanie Komitet przedkłada Radzie Ministrów do dnia 31 marca 2018 r.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.