Monitor Polski

M.P.2018.722

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 127
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Komitet Sterujący do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat, zwany dalej "Komitetem", którego celem jest koordynacja działań podmiotów, w szczególności Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego i Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego, zaangażowanych w proces przygotowania, wdrożenia, budowy i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz przejęcia Krajowego Systemu Poboru Opłat.
2.  Komitet jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2.  Do zadań Komitetu należy:
1) określanie kierunku prowadzonych prac mających na celu przygotowanie, wdrożenie, budowę i eksploatację Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz przejęcie Krajowego Systemu Poboru Opłat;
2) koordynowanie i monitorowanie prac projektowych i koncepcyjnych mających na celu przygotowanie, wdrożenie, budowę i eksploatację Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz przejęcie Krajowego Systemu Poboru Opłat;
3) opracowywanie propozycji działań w zakresie przygotowania, wdrożenia, budowy i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz przejęcia Krajowego Systemu Poboru Opłat;
4) wydawanie wytycznych i przedstawianie założeń niezbędnych dla przygotowania, wdrożenia, budowy i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz przejęcia Krajowego Systemu Poboru Opłat;
5) monitorowanie postępów w realizacji przygotowania, wdrożenia, budowy i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz przejęcia Krajowego Systemu Poboru Opłat;
6) monitorowanie prac nad przygotowaniem projektów rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu przejęcia Krajowego Systemu Poboru Opłat przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
7) wspieranie współpracy oraz przekazywania informacji między wykonawcą Krajowego Systemu Poboru Opłat a wykonawcą Elektronicznego Systemu Poboru Opłat.
§  3. 
1.  W skład Komitetu wchodzą:
1) przewodniczący Komitetu - Minister Infrastruktury, właściwy w szczególności w zakresie określonym w § 2 pkt 1-5;
2) zastępca przewodniczącego Komitetu - Minister Cyfryzacji, właściwy w szczególności w zakresie określonym w § 2 pkt 1-5;
3) Główny Inspektor Transportu Drogowego albo jego zastępca - organ odpowiedzialny za przygotowanie, wdrożenie, budowę i eksploatację Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz przejęcie Krajowego Systemu Poboru Opłat, właściwy w zakresie określonym w § 2 pkt 1-7
4) pozostali członkowie Komitetu, właściwi w szczególności w zakresie określonym w § 2 pkt 3 i 4 oraz zapewniający wsparcie niezbędne dla realizacji celu utworzenia Komitetu:
a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji albo wskazana przez niego osoba w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
b) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo jego zastępca,
c) Dyrektor Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego albo jego zastępca,
d) Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego albo jego zastępca,
e) Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów albo jego zastępca,
f) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo jego zastępca,
g) Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Strategicznych.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego Komitetu jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego Komitetu.
3.  Do zadań przewodniczącego Komitetu należy:
1) powoływanie sekretarza Komitetu, a także przewodniczących grup roboczych, o ile takie zostaną powołane;
2) zwoływanie posiedzeń Komitetu;
3) kierowanie pracami Komitetu;
4) przedstawianie Radzie Ministrów sprawozdania z prac Komitetu.
4.  Przewodniczący Komitetu oraz zastępca przewodniczącego Komitetu mogą być zastępowani w pracach Komitetu przez upoważnione osoby w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.
5.  Członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, biorą udział w pracach Komitetu osobiście, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą przewodniczącego Komitetu, mogą być zastępowani przez upoważnione osoby.
6.  Posiedzenia Komitetu odbywają się raz w tygodniu.
7.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komitetu, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, może określić inną częstotliwość posiedzeń Komitetu.
§  4. 
1.  Obsługę organizacyjno-techniczną prac Komitetu zapewnia Ministerstwo Infrastruktury.
2.  Posiedzenia Komitetu przygotowuje i obsługuje sekretarz Komitetu będący pracownikiem Ministerstwa Infrastruktury.
3.  Do zadań sekretarza Komitetu należy:
1) zapewnianie właściwego przygotowania i sprawnej obsługi posiedzeń Komitetu, w tym:
a) przygotowanie projektu porządku obrad oraz koordynacja przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, w szczególności projektów uchwał,
b) sporządzenie listy obecności na posiedzeniu Komitetu,
c) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komitetu, zawierającego w szczególności:
porządek posiedzenia,
imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu,
wnioski osób biorących udział w posiedzeniu,
odpisy uchwał Komitetu podjętych podczas posiedzenia,
inne ustalenia Komitetu i przewodniczącego Komitetu;
2) uczestniczenie w posiedzeniach Komitetu;
3) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komitetu, w szczególności uchwał i protokołów posiedzeń;
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez przewodniczącego Komitetu.
§  5. 
1.  Przewodniczący Komitetu może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu powoływać grupy robocze oraz korzystać z pomocy doradców i ekspertów, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do realizacji działań mających na celu przygotowanie, wdrożenie, budowę i eksploatację Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz przejęcia Krajowego Systemu Poboru Opłat, w imieniu Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
2.  Do udziału w pracach Komitetu mogą być zapraszane, z inicjatywy przewodniczącego Komitetu, również inne osoby.
3.  Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są zapraszane na posiedzenia Komitetu przez przewodniczącego Komitetu.
§  6.  Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowiska. W przypadku braku uzgodnienia stanowiska rozstrzyga przewodniczący Komitetu.
§  7.  Wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Komitetu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Infrastruktury.
§  8.  Udział w pracach Komitetu jest nieodpłatny.
§  9. 
1.  Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu przedstawia się Radzie Ministrów raz w miesiącu.
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) dane identyfikacyjne (osobę sporządzającą i zatwierdzającą dokument, podstawę prawną utworzenia Komitetu, okres objęty sprawozdaniem);
2) wskazanie liczby i terminów odbytych posiedzeń Komitetu;
3) określenie postępów w pracach Komitetu w odniesieniu do zadań Komitetu;
4) wnioski i rekomendacje wynikające z prac Komitetu;
5) informacje dotyczące celowości dalszego działania Komitetu;
6) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Komitetu.
§  10. 
1.  Pierwsze sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu w 2018 r. przewodniczący Komitetu przedstawi Radzie Ministrów w terminie miesiąca od dnia pierwszego posiedzenia Komitetu.
2.  W okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu przewodniczący Komitetu przedstawia Radzie Ministrów nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.