Monitor Polski

M.P.2016.220

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 marca 2016 r.
w sprawie Komitetu Rozwoju

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. Komitet Rozwoju, zwany dalej "Komitetem", jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
§  2.
1. Zadaniem Komitetu jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach związanych z realizacją uchwały Rady Ministrów nr 14/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju".
2. Za zgodą Przewodniczącego, Komitet rozpatruje również inne sprawy ważne z punktu widzenia gospodarki i rozwoju kraju.
§  3.
1. Członkami Komitetu są:
1) Przewodniczący Komitetu - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju;
2) Wiceprzewodniczący Komitetu - Minister - Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów;
2a) 1 Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
3) Minister Finansów;
4) Minister Infrastruktury i Budownictwa;
5) Minister Skarbu Państwa;
6) Minister Energii;
7) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
8) Minister Środowiska;
8a) 2 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
9) Sekretarz do Spraw Europejskich;
10) Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
2. W przypadku rozpatrywania spraw należących do zakresu działania członka Rady Ministrów, innego niż określony w ust. 1, Przewodniczący Komitetu zaprasza go do uczestnictwa w przedmiotowym posiedzeniu na prawach członka Komitetu.
3. Sekretarzem Komitetu jest powoływana i odwoływana przez Przewodniczącego Komitetu osoba kierująca komórką organizacyjną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która sprawuje obsługę prac tego Komitetu.
§  4.
1. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, również inne niż określone w § 3 osoby.
2. Sekretarz Komitetu informuje osoby, o których mowa w ust. 1, o zasadach uczestnictwa w posiedzeniu.
§  5.
1. Komitet odbywa posiedzenia w stałych terminach określonych przez Przewodniczącego Komitetu.
2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komitetu może wyznaczyć inny termin posiedzenia.
§  6.
1. Na podstawie projektów dokumentów rządowych wniesionych do rozpatrzenia przez Komitet, Sekretarz Komitetu opracowuje projekt porządku obrad Komitetu oraz wprowadza w nim zmiany.
2. Projekt porządku obrad Sekretarz Komitetu doręcza członkom Komitetu oraz osobom uczestniczącym w posiedzeniu Komitetu nie później niż na 5 dni przed dniem posiedzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.
3. Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Przewodniczącego Komitetu z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek członka Komitetu.
§  7. Jeżeli Prezes Rady Ministrów jest obecny na posiedzeniu Komitetu, przewodniczy jego obradom.
§  8. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, osoby zaproszone przez Sekretarza Komitetu, jeżeli uzna on ich udział w posiedzeniu za niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań służbowych albo do obsługi prac Komitetu.
§  9.
1. Posiedzenia Komitetu odbywają się przy obecności większości członków Komitetu.
2. Rozstrzygnięcia Komitetu zapadają w drodze uzgodnienia. W razie braku uzgodnienia rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu.
3. Członek Komitetu może zgłosić odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na tym posiedzeniu Komitetu.
§  10. Przewodniczący Komitetu albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Komitetu może, na wniosek organu wnioskującego albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
§  11.
1. Komitet może określać sposoby i terminy wykonania prac mających na celu przygotowanie projektu dokumentu rządowego przewidywanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wskazywać organy odpowiedzialne za ich wykonanie.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują również Przewodniczącemu Komitetu, jeżeli Komitet nie określił sposobu i terminu wykonania odpowiednich prac lub organów odpowiedzialnych za ich wykonanie.
§  12. Przewodniczący Komitetu może powoływać, spośród członków Komitetu oraz osób, o których mowa w § 3 ust. 2 i § 4, zespoły robocze, w celu realizacji zadań określonych przez Przewodniczącego Komitetu.
§  13. Komitet albo Przewodniczący Komitetu może powoływać rzeczoznawców lub ekspertów do opracowania analiz, prognoz, ekspertyz lub koncepcji i projektów rozwiązań programowych.
§  14. Przewodniczący Komitetu składa sprawozdanie z działalności Komitetu na żądanie Prezesa Rady Ministrów.
§  15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu, do rozpatrywania projektu dokumentu rządowego przez Komitet stosuje się odpowiednio przepisy uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979 oraz z 2015 r. poz. 1063) dotyczące rozpatrzenia projektu dokumentu rządowego przez Stały Komitet Rady Ministrów.
§  16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 3 ust. 1 pkt 2a dodany przez § 1 zarządzenia nr 111 z dnia 30 sierpnia 2016 r. (M.P.2016.892) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 2016 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 8a dodany przez § 1 zarządzenia nr 32 z dnia 17 marca 2016 r. (M.P.2016.250) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 marca 2016 r.