§ 3. - Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju.

Monitor Polski

M.P.2017.1156

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2020 r.
§  3. 
1. 
Przewodniczący może powoływać stałe podkomitety albo doraźne zespoły konsultacyjne.
2. 
Do prac w podkomitetach i zespołach, o których mowa w ust. 1, przewodniczący może zapraszać przedstawicieli strony samorządowej, środowiska akademickiego i partnerów społeczno-gospodarczych.