Komisje do walki ze spekulacją i nadużyciami.

Monitor Polski

M.P.1957.45.279

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 czerwca 1957 r.

UCHWAŁA NR 186
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 maja 1957 r.
o komisjach do walki ze spekulacją i nadużyciami.

1.
Przy prezydiach powiatowych, miejskich i dzielnicowych rad narodowych powołuje się komisje do walki ze spekulacją i nadużyciami w handlu oraz przy świadczeniu usług, zwane w dalszym ciągu "komisjami".
2.
Zakres działania komisji obejmuje:
a)
kontrolę sprzedaży towarów, a w szczególności sprzedaży posiadanych zapasów towarowych, pobieranych cen, sposobu przechowywania i jakości towarów oraz rzetelności miar i wag,
b)
wykrywanie przestępstw spekulacyjnych oraz nadużyć w handlu i usługach, w szczególności przez ujawnianie nielegalnych handlarzy, ich agentów i innych spekulantów,
c)
sprawdzanie w zakładach handlowych i przemysłu gastronomicznego oraz w innych punktach sprzedaży przestrzegania przepisów o obrocie towarowym.
3.
W skład komisji wchodzą:

jako przewodniczący - członek prezydium właściwej rady narodowej,

jako sekretarz - pracownik prezydium właściwej rady narodowej,

jako członkowie -

a)
pracownik prezydium właściwej rady narodowej,
b)
przedstawiciele Milicji Obywatelskiej oraz związków zawodowych i innych organizacji społecznych.

Zwiększenie liczby członków komisji spośród pracowników prezydium rady narodowej może nastąpić w uzasadnionych przypadkach za zgodą prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).

4.
Do przeprowadzania kontroli uprawnieni są członkowie komisji oraz upoważnieni przez komisję kontrolerzy społeczni powoływani w zakładach pracy spośród członków załogi oraz kontrolerzy delegowani przez organizacje społeczne. Kontrolerzy społeczni działają w myśl wytycznych komisji. Zasady wysuwania kandydatów na kontrolerów społecznych w zakładach pracy ustali instrukcja Centralnej Rady Związków Zawodowych.
5.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) sprawuje zwierzchni nadzór nad działalnością komisji.
6.
Organizację komisji, sposób powoływania ich członków, tryb funkcjonowania komisji oraz szczegółowy zakres i sposób ich działania ustali instrukcja Prezesa Rady Ministrów.
7.
Koszty i wydatki związane z działalnością komisji pokrywane są z budżetu właściwej rady narodowej.
8.
Za czas oddelegowania do przeprowadzania kontroli członkowie komisji nie będący pracownikami prezydium oraz kontrolerzy społeczni otrzymują wynagrodzenie z zakładu pracy w takiej wysokości, jaka przysługiwałaby im w czasie urlopu wypoczynkowego. W razie pracy w godzinach nadliczbowych wynagrodzenie ryczałtowe wypłacane jest z budżetu właściwej rady narodowej w wysokości ustalonej zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów.
Traci moc uchwała nr 615 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1951 r. w sprawie wzmożenia walki ze spekulacją (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-77, poz. 1069, z 1954 r. Nr A-33, poz. 481 i z 1956 r. Nr 99, poz. 1139).
Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, zainteresowanym ministrom, prezydiom wojewódzkich rad narodowych i prezydiom rad narodowych miast wyłączonych z województw.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.