Art. 2. - Kolumbia-Polska. Porozumienie o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego. Bruksela.2018.07.16.

Monitor Polski

M.P.2019.18

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.
Artykuł  2

Definicje

Dla celów niniejszego Porozumienia:

1.
"Członek misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej" - oznacza pracownika Państwa wysyłającego, skierowanego do pełnienia funkcji na terytorium Państwa przyjmującego jako członek misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej, który nie jest obywatelem Państwa przyjmującego.
2.
"Członek rodziny" - oznacza osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z członkiem misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej Państwa wysyłającego, która jest:
a)
współmałżonkiem;
b)
partnerem w związku partnerskim, o ile przepisy prawa Państwa wysyłającego przewidują istnienie takich związków a związek partnerski został zawarty zgodnie z tymi przepisami;
c)
dzieckiem do 21 roku życia;
d)
dzieckiem do 25 roku życia, będącym studentem studiów stacjonarnych szkoły wyższej;
e)
dzieckiem z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową, niezdolnym do samodzielnego utrzymania się.
3.
"Praca zarobkowa" - oznacza każde zatrudnienie za wynagrodzeniem, wykonywanie innej działalności zarobkowej lub sprawowanie funkcji w organach zarządzających osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Jednakże w przypadku podejmowania działalności zawodowej, która wymaga szczególnych kwalifikacji, członek rodziny musi spełniać wymogi określone w artykule 4 niniejszego Porozumienia.