Art. 13. - Kolumbia-Polska. Porozumienie o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego. Bruksela.2018.07.16.

Monitor Polski

M.P.2019.18

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.
Artykuł  13

Wypowiedzenie

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony, przy czym każda ze Stron może je wypowiedzieć przekazując notę drogą dyplomatyczną, z zachowaniem sześciomiesięcznego (6) okresu wypowiedzenia od dnia otrzymania stosownej notyfikacji.

Podpisano Brukseli, w dniu 16 lipca 2018 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim, hiszpańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności interpretacji, tekst angielski będzie rozstrzygający.