§ 3. - Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

Monitor Polski

M.P.1983.9.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1984 r.
§  3.
1.
Upoważnia się ministrów (kierowników urzędów centralnych) oraz wojewodów (prezydentów miast stopnia wojewódzkiego) do tworzenia po uzgodnieniu z Ministrem Finansów:
1)
w obrębie rozdziałów - szczegółowych podziałek klasyfikacji, zwanych tytułami,
2)
w obrębie paragrafów - szczegółowych podziałek klasyfikacji, zwanych pozycjami.
2.
Decyzje o utworzeniu szczegółowych podziałek klasyfikacji powinny również określać:
1)
jednostki obowiązane do stosowania szczegółowych podziałek klasyfikacji,
2)
zakres stosowania podziałek w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości.